ایده روایت جهاد مومنانه/اشکالات

بنیاد هدایت
0
۰۸ آذر ۱۳۹۹

تحت تاثیر قرار گرفتن نیت فعالین فرهنگی
 رسانه ای شدن کسانی که سابقه شخصیتی مناسبی در محله ندارند.
 ایجاد توقع دائمی رسانه شدن فعالیت های محله

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!