لیست اسامی امامان علوی

بنیاد هدایت
0
۱۶ خرداد ۱۴۰۱
نام خانوادگی منطقه فعالیت (استان- منطقه) شهری – روستایی محل استقرار(محله-روستا)
احمدی  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی چخماقلو
 اردکام  خراسان شمالی – مانه و سملقان شهری قاضی
 ایرجی  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی ملاحسن
 ایزانلو  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی عزیز آباد
 ایزدی  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی مهمانک
 پری نور  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی کریک
پورمحمدی  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی بهکده رضوی
 جهانی  خراسان شمالی – مانه و سملقان شهری شهر آوا
 خیراندیش  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی فتح الله
خیرخواه مقدم  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی اینچه علیا
 درویشی  خراسان شمالی – مانه و سملقان شهری قاضی
رشیدی  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی نادرآباد
ریحانی  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی محمد آباد
سویدانلو  خراسان شمالی – مانه و سملقان شهری آشخانه
 غلامی  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی جمن بید
 غیبی  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی زرد
 کاردان  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی کالیمانی
 لک زایی  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی حیدر آباد
 نعمتی  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی کوشکی ترکمن
 عنایتی فر  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی بازار قارناس
 برومند  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی مسجد امام علی
  هادوی  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی روستای آغمزار
 لکزایی  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی حسن سو
ایمانی  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی قلعه خان
ثمره  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی اسلام آباد
زمانی  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی بیار
سبزواری  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی شهرآباد کرد
صادق پور  خراسان شمالی – مانه و سملقان شهری مسجد موسی بن جعفر
طهانی  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی لنگر
محمودی  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی بیار
شاهدی  خراسان شمالی – مانه و سملقان شهری آشخانه
دبیقی  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی عشق آباد
شهروان  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی اسپاخو
میرزازاده  اردکانی  خراسان شمالی – مانه و سملقان شهری پیش قلعه
وحیدی  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی کیکانلو
غلامی  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی خرمده شرقی
پاسبان حصاری گلیان  خراسان شمالی – مانه و سملقان روستایی کاستان
محمودی اردبیل-خلخال شهری مسجد فاطمه الزهرا خلخال
حسن زاده اردبیل-خلخال شهری مسجد با ب الحوائج خلخال
ابراهیمی اردبیل-خلخال شهری مسجد عباسیه اندبیل
شمس زاده اردبیل-خلخال روستایی گهراز
اعلائی اردبیل-خلخال شهری مسجد امام رضا ع خلخال
اصغری اردبیل-خلخال روستایی لنبر
میرزاپور اردبیل-خلخال روستایی خمس
تهامی اردبیل-خلخال شهری مسجد صاحب الزمان کلور
ربانی اردبیل-خلخال روستایی شال
رحمان زاده اردبیل-خلخال روستایی خوجین
شاد اردبیل-خلخال شهری مسجد امام جعفر صادق ع خلخال
رستمی اردبیل-خلخال شهری محله علی  آباد
همتی اردبیل-خلخال روستایی گزاز
اسفندیاری اردبیل-خلخال روستایی لرد
رحمتی اردبیل-خلخال شهری هشتجین
زندی اردبیل-خلخال شهری مسجد جامع
نور محمدی اردبیل-خلخال روستایی برندق
صادقی اردبیل-کوثر روستایی زرج آباد
رسولی اردبیل-کوثر روستایی فیروز آباد
راثی اردبیل-کوثر روستایی سنگ آباد
امینی اردبیل-کوثر روستایی بنیاد آباد
صادقی اردبیل-کوثر روستایی مرشت
محمدی اردبیل-کوثر شهری گیوی
 برقی اردبیل – گرمی روستایی روستای کلانسرا
احمدی اردبیل – گرمی روستایی روستای هاچاکند
امیرزاده اردبیل – گرمی روستایی روستای قره آغاج
آقائی اردبیل – گرمی شهری محله شهریار
پاشاپور اردبیل – گرمی شهری محله بازار
جوادی اردبیل – گرمی شهری شهرستان انگوت
داداشی اردبیل – گرمی شهری محله عباسیه
رحیمی اردبیل – گرمی روستایی روستای قره خان بیگلو
روزی خواه اردبیل – گرمی روستایی روستای آزادلو
سلطانزاده اردبیل – گرمی روستایی روستای پرچین سفلی
سلیمانی اردبیل – گرمی روستایی روستای قاسمکندی
شکوری اردبیل – گرمی روستایی روستای آرانچی
شکوری اردبیل – گرمی روستایی روستای اوماسلان
شمس اردبیل – گرمی شهری محله هلال احمر
عطائی اردبیل – گرمی روستایی روستای مغوان
عیوضی زاده اردبیل – گرمی شهری محله اسلام آباد
قربانزاده اردبیل – گرمی شهری محله سرچشمه
قربانی امراهلو اردبیل – گرمی روستایی روستای بنه
کاظمی اردبیل – گرمی شهری شهرستان انگوت
گنجی اردبیل – گرمی روستایی روستای گیلارلو
محمدی اردبیل – گرمی شهری شهر زهرا
محمدی اردبیل – گرمی روستایی روستای آقامحمدبیگلو
مرادزاده اردبیل – گرمی شهری محله اله درق
مردانزاده اردبیل – گرمی روستایی روستای قوزلو
ملکی اردبیل – گرمی روستایی روستای چلک
منتظر اردبیل – گرمی روستایی روستای درمانلو
میرزاده اردبیل – گرمی روستایی روستای اظماره
نوید مهرنگ اردبیل – گرمی روستایی روستای پرمهر
اصغر زاده اردبیل – گرمی شهری محله ابیش آباد
مرادزاده اردبیل – گرمی شهری محله قلعه باشی
جاویدی السعدی اصفهان-خوروبیابانک شهری شهر خور
شیخی اصفهان-خوروبیابانک شهری شهر فرخی
نوری اصفهان-خوروبیابانک شهری شهر خور
آل داود اصفهان-خوروبیابانک شهری شهر خور
اسدی اصفهان-خوروبیابانک روستایی روستای ایراج
ابراهیمی اصفهان-خوروبیابانک روستایی روستای مهرجان
رحمانی اصفهان-خوروبیابانک شهری شهر فرخی
سالار اصفهان-خوروبیابانک روستایی روستای جعفرآباد
خوشبخت آرانی اصفهان-خوروبیابانک روستایی روستای چاهملک
کریمی پور اصفهان-خوروبیابانک روستایی روستای اردیب
کاظمی اصفهان-خوروبیابانک روستایی روستای گرمه
مرادی اصفهان-خوروبیابانک روستایی روستای بیاضه
فیروزی اصفهان-خوروبیابانک شهری شهر خور
رفیعی اصفهان-خوروبیابانک شهری شهر خور
باغکار اصفهان-خوروبیابانک شهری شهر خور
قاضوی اصفهان-خوروبیابانک شهری شهر فرخی
باقری اصفهان-خوروبیابانک شهری شهر جندق
باقری اصفهان-خوروبیابانک شهری شهر جندق
سوادکوهی اصفهان فریدونشهر روستایی در حال جذب
باقری اصفهان فریدونشهر روستایی در حال جذب
موسوی رئوف اصفهان فریدونشهر روستایی در حال جذب
مختاری اصفهان فریدونشهر روستایی در حال جذب
درخشان اصفهان فریدونشهر روستایی در حال جذب
محمدی اصفهان فریدونشهر روستایی در حال جذب
پارسه اصفهان فریدونشهر روستایی در حال جذب
گودرزی اصفهان فریدونشهر روستایی مستقر در روستا
دویستی اصفهان فریدونشهر روستایی سرباز طلبه
محمدی اصفهان فریدونشهر شهری امام محله  خمسلو
کرامتی اصفهان فریدونشهر شهری امام محله  وحدت آباد
کریمی اصفهان فریدونشهر شهری امام محله  وحدت آباد
طهماسبی اصفهان فریدونشهر روستایی امام روستا
درخشان اصفهان فریدونشهر روستایی امام روستا
منعمی اصفهان فریدونشهر شهری امام محله  سنگباران
سورانی اصفهان فریدونشهر روستایی طرح هجرت
طهماسبی اصفهان فریدونشهر روستایی طرح هجرت
بت شکن اصفهان فریدونشهر روستایی طرح هجرت
کیانی اصفهان فریدونشهر روستایی طرح هجرت
کرامتی اصفهان فریدونشهر شهری خود استقرار
رحمتی البرز- سهرابیه شهری
شیری البرز- سهرابیه شهری
طیبی ایلام – ملکشاهی شهری محله
بهی ایلام – ملکشاهی شهری محله
موسوی ایلام – ملکشاهی شهری محله
تکش ایلام – ملکشاهی شهری محله
صابر ایلام – ملکشاهی شهری محله
اخویان ایلام – ملکشاهی روستایی روستا
موسوی ایلام – ملکشاهی شهری محله
حسن زاده ایلام – ملکشاهی شهری محله
شمسی ایلام – ملکشاهی شهری محله
صیفورنیا ایلام – هلیلان شهری محله
امیری ایلام – هلیلان روستایی تخم بلوط علیا
محمدی ایلام – هلیلان شهری شهرک توحید
شیرمحمدی ایلام – هلیلان روستایی شیراوند
جزینی ایلام – هلیلان روستایی چشمه ماهی
خاکساری ایلام – هلیلان روستایی گادول
شم آبادی ایلام – هلیلان روستایی تخم بلوط سفلی
مرادی فر ایلام – هلیلان روستایی مهدیه
یوسفی زرامی ایلام – هلیلان روستایی شیراوند
حسینی ایلام – هلیلان روستایی تخم بلوط سفلی
سلطانی آذر شرقی – چاراویماق روستایی روستا  /  بیر سقا
صحرانژاد آذر شرقی – چاراویماق روستایی اغبلاق
مهدوی آذر شرقی – چاراویماق شهری شهرک
اخوندی آذر شرقی – چاراویماق روستایی روستا / ایمیشجه
حیدری آذر شرقی – چاراویماق شهری  م سید الشهدا و. مدارس
محمد بور آذر شرقی – چاراویماق روستایی اروستا / القو
محمد زاده آذر شرقی – چاراویماق روستایی سوغانچی
رضازاده آذر شرقی – چاراویماق روستایی ابگرم
موسوی آذر شرقی – چاراویماق شهری م فاطمه زهرا س
محمد زاده آذر شرقی – چاراویماق روستایی روستا
هاشمی آذر شرقی – چاراویماق شهری حضرت قاسم ع
محمد زاده آذر شرقی – چاراویماق روستایی شهنواز سفلی
علیپور آذر شرقی – چاراویماق روستایی ذاکر کندی
محمودی آذرغربی – چالدران روستایی روستا
موسوی سعدل آذرغربی – چالدران روستایی روستا
انوری آذرغربی – چالدران روستایی روستا
ولیزاده آذرغربی – چالدران روستایی روستا
کنعانی آذرغربی – چالدران روستایی روستا
موسوی بدولی آذرغربی – چالدران روستایی روستا
نجفی آذرغربی – چالدران روستایی روستا
ساری سیدی آذرغربی – چالدران روستایی روستا
سلطانی آذرغربی – چالدران روستایی روستا
واحدی آذرغربی – چالدران شهری شهری
نجفی آذرغربی – چالدران شهری شهری
نجفی آذرغربی – چالدران شهری شهری
ابراهیمی آذرغربی – چالدران شهری شهری
انوری آذرغربی – چالدران شهری شهری
خلفخانی آذرغربی – چالدران روستایی روستا
قاسمی آذرغربی – چالدران روستایی روستا
سلمانی پور بوشهر – دشتستان روستایی روستای تنگ زرد
نصیری بوشهر – دشتستان روستایی دشتستان- رودفاریاب
متولی بوشهر – دشتستان روستایی شهر کلمه
عابدی بوشهر – دشتستان روستایی روستای فاریاب
مهدی بوشهر – دشتستان شهری شهر کلمه
غفاری بوشهر – دشتستان روستایی دهرود سفلی
مکیان بوشهر – دشتستان شهری بوشکان
باغچه بان بوشهر – دشتستان شهری تنگ ارم
سلطانی چهارمحال – میانکوه روستایی ملک شیر
خرمی چهارمحال – میانکوه روستایی رفن
قیصری چهارمحال – میانکوه شهری سرخون
نظری چهارمحال – میانکوه روستایی شهرک کاظمیه
ملاحی چهارمحال – میانکوه روستایی کنمی
تقی پور چهارمحال – میانکوه روستایی شهرک محمدیه
حیدری چهارمحال – میانکوه روستایی شکرآباد
رخشنده چهارمحال – میانکوه روستایی شلیل سفلی
شکیب منفرد چهارمحال – میانکوه روستایی شیاسی
زارگزی خراسان جنوبی – درمیان روستایی نگینان
تخم افشان خراسان جنوبی – درمیان روستایی خسروآباد
روحانی منش خراسان جنوبی – درمیان روستایی کوشکک
مرادی خراسان جنوبی – درمیان روستایی اسدیه
معین نسب خراسان جنوبی – درمیان روستایی زیر براندود
سلامی خراسان جنوبی – درمیان روستایی تخته جان
 خضری خراسان جنوبی – درمیان شهری قهستان – محله آسیابان
ترابی خراسان جنوبی – درمیان روستایی بورنگ
غلامی خراسان جنوبی – درمیان روستایی گسک
 نخعی خراسان جنوبی – درمیان روستایی نوزاد
حسینی خراسان جنوبی – درمیان شهری اسدیه
 محمدی خراسان جنوبی – درمیان روستایی منصورآباد
عبداللهی چک خراسان جنوبی – درمیان روستایی چک
کاظمی خراسان جنوبی – درمیان روستایی شیرگ ججگ
اصلی خراسان جنوبی – درمیان روستایی گیت
نبی خراسان جنوبی – درمیان روستایی آسفیچ
رضوی خراسان جنوبی – درمیان روستایی سیدان
احراری فر خراسان جنوبی – درمیان روستایی خوان
باقری خراسان جنوبی – درمیان روستایی مسک
ذاکری خراسان رضوی-حاشیه شهر شهری شهرک شهید باهنر,حر۹۰
یعقوبی خراسان رضوی-حاشیه شهر شهری رسالت
ربانی خراسان رضوی-حاشیه شهر شهری شهرک شهید باهنر
علیزاده خراسان رضوی-حاشیه شهر شهری تاجرآباد
کاظمی خراسان رضوی-حاشیه شهر شهری شهرک شهیدباهنر(محله قدیمی قلعه خیابان)
سعدی خراسان رضوی-حاشیه شهر شهری گرجی شب،اسماعیل اباد ظهر
عباسی خراسان رضوی-حاشیه شهر شهری گلشهر؛ محله امیر المومنین؛ مجتمع کوثر
عرب زاده خراسان رضوی-حاشیه شهر شهری گلشهر شهید آوینی
عرب زاده خراسان رضوی-حاشیه شهر شهری شهید آوینی گلشهر
عادلی خراسان رضوی-حاشیه شهر شهری گلشهر
کاظمی خراسان رضوی-حاشیه شهر شهری شهید بسکابادی
سعادتی خراسان رضوی-حاشیه شهر شهری گلشهر . محله امیرالمؤمنین
آل ابراهیم خراسان رضوی-حاشیه شهر شهری گلشهر
صادقی مقدم خراسان رضوی-حاشیه شهر شهری گلشهر محله امیرالمومنین
پارسا ثابت خراسان رضوی-حاشیه شهر شهری شهرک ثامن
زارع آلمه جق خراسان رضوی-حاشیه شهر شهری شهیدآوینی
 باقرپور خراسان رضوی – رشتخوار شهری شهرجنگل
 یوسف پور خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای جنت آباد
 بهاریه خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای محمدآباد
 ابراهیمی خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای احمدآباد
رمضانی خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای ملک آباد
 زارعی خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای کت
 حسن زاده خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای باسفر
 قاسم آبادی خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای باسفر
 بهروزی خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای سنگان
خاکشور خراسان رضوی – رشتخوار روستایی شهر رشتخوار
 امام بخشی خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای علی آباد دامن
 سلمانی خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای دولت آباد
 حسن نژاد خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای براکوه
آخوند زاده خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای نوق
 مرندی خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای عبس آباد
 زنگنه خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای حسین آباد
 قربانی خراسان رضوی – رشتخوار شهری امام جمعه فتح آباد
 زاهدی خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای فاردق
خزانا خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای سعادت آباد
 آذرشیب خراسان رضوی – رشتخوار شهری شهررشتخوار
فخاران خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای فاضلمند
ترسائی خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای شعبه
موسوی نژاد خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای عباس آباد فرامیشان
 فکور خراسان رضوی – رشتخوار شهری شهررشتخوار
داوری رشخوار خراسان رضوی – رشتخوار شهری شهر رشتخوار
سیجاوندی خراسان رضوی – رشتخوار روستایی آبنیه
محمدنژاد خراسان رضوی – رشتخوار روستایی روستای عبس آباد
موسوی بغلانی خوزستان-بندر امام شهری کوی اباذر
جنادله خوزستان-دشت آزادگان شهری فرهنگیان
حیدری خوزستان-دشت آزادگان شهری فرهنگیان
ساعدی خوزستان-دشت آزادگان شهری کوی ابوذر
سلیمانیان خوزستان-غیزانیه روستایی نزهه
فرطوسی خوزستان-غیزانیه روستایی طویله کوچک
حسینوند خوزستان – اندیکا روستایی شهید خیرالله نظرپور(نیازعلی)
خدری غریب وند خوزستان – اندیکا روستایی رستم آباد
نظرپور خوزستان – اندیکا روستایی سازمانی بنت الهدی
ناصری خوزستان – اندیکا روستایی تلخاب نظر
احمدی نورالدین وند خوزستان – اندیکا شهری چگارمان
جلیلی نسب خوزستان – اندیکا روستایی اسلام آباد
نظرپور نیا خوزستان – اندیکا شهری حاج حسن آقا
نوذری خوزستان – اندیکا روستایی دینراک
طهماسبی خوزستان – اندیکا روستایی محمد آباد
طهماسبی خوزستان – اندیکا روستایی اولاد
نظرپور خوزستان – اندیکا روستایی طاهر آباد
صفی پور خوزستان – اندیکا روستایی کوشک
موسوی خوزستان – خرمشهر روستایی معمره صنگور
سمیریان نژاد خوزستان – خرمشهر روستایی پل نو
هاشمی خوزستان – خرمشهر روستایی حفار شرقی
شاهملکی خوزستان – خرمشهر روستایی مقامسیه
هاشمی خوزستان – خرمشهر روستایی رحمانیه فیصلی
طرفی خوزستان – خرمشهر روستایی جدیده
سیلاوی خوزستان – خرمشهر روستایی سوره
نصیری زاده خوزستان – خرمشهر شهری آلبونایی
عشقیان خوزستان – خرمشهر روستایی شلیهه
آلبوخنفر خوزستان – خرمشهر شهری عباره
غانمی پور خوزستان – خرمشهر روستایی سوره
حسین بچاری خوزستان – خرمشهر روستایی غضبانیه
مسعودیان خوزستان – خرمشهر روستایی محرزی
فضلی منیخی خوزستان – خرمشهر روستایی شنه
محمودی خوزستان – خرمشهر روستایی معمره صنگور
یدوعی خوزستان – خرمشهر روستایی ام الخرجین
صنگوریان خوزستان – خرمشهر روستایی سویچتی ۱
شاوردی خوزستان – خرمشهر شهری ام التلول
عبادی خوزستان – خرمشهر شهری کوی سوم خرداد
خنفری خوزستان – شادگان شهری بازار
زنبوری خوزستان – شادگان روستایی مسیر شمالی
خنافره خوزستان – شادگان شهری سیدشرف
جابری خوزستان – شادگان روستایی عبودی پایین
احمدی مطوری خوزستان – شادگان روستایی چومه سیدعلوان
بنایی خوزستان – شادگان روستایی جفال خوایه
مقدم خوزستان – شادگان روستایی سوده علیا
مقدم خوزستان – شادگان روستایی فیه شاوردی
غبیشاوی خوزستان – شادگان روستایی سعدی
کعب خیری خوزستان – شادگان روستایی دیمه یعقوب
زنبوری خوزستان – شادگان روستایی غیاضی
آلبوعبید خوزستان – شادگان روستایی آلبوعبید
آلبوغبیش خوزستان – شادگان روستایی نهرمسلم
تابع جابری خوزستان – شادگان روستایی آبشار جدید
جنامی خوزستان – شادگان روستایی خروسی شمالی
سالمی خوزستان – شادگان روستایی سالمی۲
عساکره خوزستان – شادگان روستایی زرگان دارخوین
علیوی خوزستان – شادگان روستایی مالکی
غبیشاوی خوزستان – شادگان شهری خنافره
غرابی پور خوزستان – شادگان روستایی مالکی
مقدم خوزستان – شادگان روستایی جفال خوایه
هاشمی مطوری خوزستان – شادگان شهری کوی آلبوبالد
حاجیان قیم خوزستان – شادگان روستایی ولایت
موسوی مرام خوزستان – شادگان شهری دارخوین
مطیعی پور خوزستان – شادگان شهری مسجدامام
البوغبیش خوزستان – شادگان روستایی محروقی
البو خنفر خوزستان – شادگان روستایی منصوری
سلامی خوزستان – شادگان روستایی خوینس
سالمی خوزستان – شادگان روستایی ملا فاضل
صوفی خوزستان – شادگان شهری چومه سیدعلوان
 موسوی خوزستان – شادگان روستایی بدرانی
سالمی شاد خوزستان – شادگان روستایی منصوره علیا
عساکره خوزستان – شادگان روستایی مسیرجنوبی
صریفی خوزستان – شادگان روستایی دریسیه
نیسی خوزستان – هویزه شهری رفیع جنوبی
برهانی خوزستان – هویزه شهری کوی علامه کرمی
سواری خوزستان – هویزه شهری رفیع شمالی
سواری خوزستان – هویزه روستایی ظهیریه
غرباوی خوزستان – هویزه روستایی دغاغله
منصوری خوزستان – هویزه روستایی قیصیریه سفلی
سواری خوزستان – هویزه روستایی گبان
ساکی خوزستان – هویزه شهری نیس
موسوی خوزستان – هویزه شهری روستای هورت عاگول
سیاحی خوزستان – هویزه روستایی سمیده
بوعذار خوزستان – هویزه شهری کوی سلمان فارسی
چلداوی خوزستان – هویزه شهری کوی فرهنگیان
حبیب زاده خوزستان – هویزه شهری رفیع
بوعذار خوزستان – هویزه روستایی آلبوشغیب
عباسی پناه خوزستان – هویزه شهری کوت شمالی
بوعذار خوزستان – هویزه روستایی یزدنو
 بختی زنجان- ماهنشان روستایی روستای ایلی بلاغ
 قربانی زنجان- ماهنشان شهری شهر دندی
 مرادی زنجان- ماهنشان روستایی روستای علم کندی
 بختی زنجان- ماهنشان شهری شهر دندی
 ناجی زنجان- ماهنشان روستایی روستای پری
 مرادی زنجان- ماهنشان روستایی روستای خیر آباد
نوشیروانی س وب – زهک روستایی روستای بامری
گرگیچ نژاد س وب – زهک روستایی روستای گزمه
صادقیان س وب – زهک روستایی روستای مره ایی
کاووسی س وب – زهک روستایی روستای قلعه کهنه
اربابی س وب – زهک روستایی روستای خدری
پروین س وب – زهک روستایی روستای میرزاخون
بامری س وب – زهک روستایی روستای علیجان گلزار
مناجاتی س وب – زهک روستایی روستای کود
شهرکی س وب – زهک روستایی روستای آس قاضی
ظریف صیادی س وب – زهک روستایی روستای عسکری
خیور س وب – زهک روستایی روستای عباس مراد
اله دو س وب – زهک روستایی روستای زیارتگاه
پودینه س وب – زهک روستایی روستای قلعه نو
بارانی س وب – زهک روستایی لچوی
راشکی س وب – زهک روستایی روستای کفتارگی
سراوانی س وب – زهک روستایی روستای حسنخون
محبی س وب – زهک روستایی شهر جزینک
میرشکاری س وب – زهک روستایی روستای خواجه احمد
حسین زاده سرگزی س وب – زهک روستایی روستای محمد شاهکرم
بارانی س وب – زهک روستایی روستای دوازده سهمی
کریمی س وب – زهک شهری مسجد امام صادق (ع)
پوراندخت س وب – زهک شهری مسجد حضرت ابوالفضل (ع)
عربپور س وب – زهک روستایی روستای اله دو.
میرشکار س وب – زهک روستایی روستای کمک
کهخا خالقداد س وب – زهک روستایی سه قلعه
عسکری س وب – زهک روستایی روستای حسین آبادی
محمودی س وب – زهک روستایی روستای ملک حیدری
آرین نژاد س وب – زهک روستایی کل کنگ
شیر کول س وب – زهک روستایی روستای قلعه کنگ
اله دو س وب – زهک روستایی روستای سیاسر
صبابکی س وب – زهک روستایی روستای گوری
محتشمی س وب – زهک روستایی روستای امیر نظام
کریمی س وب – زهک روستایی روستای اشترک
میرشکار س وب – زهک روستایی روستای کوهکن
پیری س وب – زهک روستایی روستای ملک حیدری
شهرکی س وب – زهک روستایی روستای کندرک
مولایی فراهی س وب – زهک روستایی روستای نوری
فراهی س وب – زهک روستایی روستای پیری
کیخا س وب – زهک روستایی روستای خمک
میرشکار س وب – زهک روستایی روستای یادگار
صابر شهرکی س وب – زهک روستایی روستای سنچولی
حسینی سمنان- شاهرود بیارجمند روستایی روستای احمد آباد
آلاله سمنان- شاهرود بیارجمند روستایی روستای رضا آباد
خداشاهی سمنان- شاهرود بیارجمند روستایی روستای خانخودی
مطهری سمنان- شاهرود بیارجمند روستایی روستای قلعه بالا
چراغی سمنان- شاهرود بیارجمند روستایی شهر بیارجمند
مویدی سمنان- شاهرود بیارجمند روستایی روستای دستجرد
پورقربانی فارس- فراشبند روستایی روستای آویز
حیاتی فارس- فراشبند روستایی روستای دولت آباد
ظرافت فارس- فراشبند شهری مسجد النبی
محمدی فارس- فراشبند شهری شهر دهرم
منفرد فارس- فراشبند روستایی پالایشگاه
حیدری مرندی فارس- فراشبند شهری فراشبند
منفرد فارس- فراشبند روستایی منصورآباد
غلامی فارس- فراشبند شهری نوجین
دشتی فارس- فراشبند شهری فراشبند
پوررضایی فارس- فراشبند شهری فراشبند
پارسایی فارس- فراشبند شهری فراشبند
منفردیان فارس- فراشبند روستایی سید محمود
آرمیده ک و ب – دیشموک شهری مسجد حضرت ابوالفضل
اندیشه ک و ب – دیشموک شهری زیباشهر
داش ک و ب – دیشموک روستایی باغ کلک
طاهریان ثانی ک و ب – دیشموک روستایی کلات
نری میسا ک و ب – دیشموک روستایی سرغل
بنوان ک و ب – دیشموک روستایی گراب
افتاده ک و ب – دیشموک روستایی دره وار فارتق
داش ک و ب – دیشموک روستایی درغک
جاور ک و ب – دیشموک روستایی ده گرو علیا
داود نزاد ک و ب – دیشموک شهری ده بنیس
 محمدیان ک و ب – لنده شهری مسجد امام حسن مجتبی(ع)
فتحی اصل ک و ب – لنده شهری مسجد امیرالمومنین(ع)
موسوی ک و ب – لنده شهری مسجد قمر بنی هاشم(ع)
 حق نیا ک و ب – لنده شهری سجد صاحب الزمان(عج)
دلاوری نیک ک و ب – لنده روستایی روستای قیام
فاطمی تبار ک و ب – لنده شهری مسجد فاطمه الزهرا(س)
معززیانی نسب ک و ب – لنده روستایی روستای مالشیخ
مقدم نیا ک و ب – لنده شهری مسجد خاتم الانبیاء(ص)
ملک زاده ک و ب – لنده شهری مسجد امام رضا(ع)
 رادی ک و ب – لنده شهری مسجد امام رضا(ع) سرآسیاب
علوی تبار ک و ب – لنده روستایی شهرک مالشیخ
داوودیان پناه ک و ب – لنده روستایی روستای مال ملا
علی پور ک و ب – لنده روستایی روستای ایدنک
یزدانشناس ک و ب – لنده شهری
بامری پنگ کرمان – زهکلوت روستایی پنگ
فرامرزی پور کرمان – زهکلوت روستایی زهکلوت
سابقی نژاد کرمان – زهکلوت شهری امیرآباد
بامری لال کرمان – زهکلوت روستایی اله آباد ریگک
خالقپور کرمان – زهکلوت روستایی چاه حسن
عبدالهی کرمان – زهکلوت روستایی شهیدآباد گلدشت
صادقی کرمان – زهکلوت روستایی سردشت
نارویی مقدم کرمان – زهکلوت روستایی شهیدآباد جارچاهی
بامری نسب کرمان – زهکلوت روستایی حیدر آباد
بژند کرمان – زهکلوت روستایی چاه دشت
سابقی پور کرمان – زهکلوت روستایی گلدشت
بامری زهکلوت کرمان – زهکلوت روستایی کروچان
بامری شاد کرمان – زهکلوت روستایی چاه بید
سابقی نژاد کرمان – زهکلوت روستایی مختار اباد
خاور کرمان – زهکلوت روستایی برجک
قاسمی پور کرمان – زهکلوت روستایی          دهگودال
مرادی کرمان – زهکلوت روستایی چاه ابراهیم
سابقی نژاد کرمان – زهکلوت شهری زهکلوت
بامری کرمان – زهکلوت روستایی سعیدابادریگک
محمدی پور کرمان – زهکلوت روستایی هاشم آبادمیاندران
بهزادی کرمان – زهکلوت روستایی رحمت اباد
حسینی کرمان – زهکلوت روستایی بوئینگ
رضایی کرمان – زهکلوت روستایی محمد آباد کتکی
زمانی کرمان – زهکلوت روستایی زیارت مقداد
خادمی کرمان – زهکلوت روستایی کروچان
حاجبی کرمان – زهکلوت روستایی کولگان
سالاری کرمان – زهکلوت روستایی شه بابا
ناروئی کرمان – زهکلوت روستایی شه بابا
جرجندی کرمان – زهکلوت روستایی کمال آباد
بامری کرمان – زهکلوت شهری حسن آباد
بامری کرمان – زهکلوت روستایی حسین آباد
زمانخانی کرمان – زهکلوت روستایی زیارت مقداد
پادیاب کرمان – زهکلوت شهری باقراباد
زمانخانی کرمان – زهکلوت روستایی جنگل آباد
علیرضا زاده کرمان – زهکلوت روستایی تکل حسن ۱
رضایی کرمان – زهکلوت روستایی موتورپمپ علیرضامرادی
رسمی بامری کرمان – زهکلوت روستایی رحمت اباد
بهزادی کرمان – زهکلوت روستایی حسین آباد
بامری کرم کرمان – زهکلوت روستایی چاه علیشاه ۱
بامری کرمان – زهکلوت روستایی چاه گمشاد
بامری کرمان – زهکلوت روستایی بویئنگ
فرامرزی نمداد کرمان – زهکلوت روستایی رهگذر
 فرامرزی نمداد کرمان – زهکلوت روستایی دازان۲
قدرتی نمداد کرمان – زهکلوت روستایی زیران
قدرتی نمداد کرمان – زهکلوت روستایی طبق
قدرتی نمداد کرمان – زهکلوت روستایی دازان۱
مرادی پور کرمان – زهکلوت شهری زهکلوت
زمانی کرمان – زهکلوت روستایی گسترش۲۸۷
خانه زر کرمان – زهکلوت روستایی چاه شور
بامری شیوا کرمان – زهکلوت روستایی چارچاهی
محسن کرمان – زهکلوت روستایی
فلاحی کرمان – قلعه گنج روستایی عباس اباد
اشوری کرمان – قلعه گنج روستایی چاه غلامحسین
احمدی کرمان – قلعه گنج روستایی اردوگاه
احمدی کرمان – قلعه گنج روستایی شهکهان
مارزی کرمان – قلعه گنج روستایی مارز
خازنی کرمان – قلعه گنج روستایی اهوان پایگاه
حافظی کرمان – قلعه گنج شهری گلدشت
سالاری کرمان – قلعه گنج شهری چلپایی
جرجندی کرمان – قلعه گنج روستایی  شهرک صاحب الزمان(عج)
بامری کرمان – قلعه گنج روستایی گنج اباد
فلاحی کرمان – قلعه گنج روستایی شمزان هیئت
بامری کرمان – قلعه گنج روستایی ریگ سلمی
کریمپور کرمان – قلعه گنج روستایی زر
سنجری کرمان – قلعه گنج روستایی توکل اباد
کرمی کرمان – قلعه گنج شهری چیل اباد
باستی پور کرمان – قلعه گنج شهری محمداباد
روانپاک کرمان – قلعه گنج روستایی شهید چاه نصیری
مومنی کرمان – قلعه گنج روستایی حسن اباد
جرجندی کرمان – قلعه گنج روستایی دولاب
رازه کرمان – قلعه گنج روستایی تاریکماه
جازی کرمان – قلعه گنج روستایی بندبری
افتخاری کرمان – قلعه گنج روستایی شمزان جهاد
مهدوی اصل کرمان – قلعه گنج شهری چاه سنگی
ذاکر کرمان – قلعه گنج روستایی چهلمنی
فلاحی شاه آبادی کرمان – قلعه گنج روستایی اسلام اباد
بازگیر کرمان – قلعه گنج روستایی گلو
خیرزاده کرمان – قلعه گنج روستایی من دوستی
سیمین کرمان – قلعه گنج روستایی حور ( برجک)
کرمی کرمان – قلعه گنج شهری سرتک
رییسی کرمان – قلعه گنج شهری چیل اباد
رئیسی کرمان – قلعه گنج شهری
کرمی کرمان – قلعه گنج روستایی ناصراباد
عزیزی کرمان – قلعه گنج روستایی شهرک امیرالمومنین
حیدری کرمان – قلعه گنج روستایی شمس اباد
دهقانی کرمانشاه – سرپل ذهاب روستایی روستای آینه
قدمی کرمانشاه – سرپل ذهاب شهری مسکن مهر شهید شیرودی
قاسمی کرمانشاه – سرپل ذهاب روستایی روستای قیطگ
حیدری کرمانشاه – سرپل ذهاب شهری شهرک جهاد مسجد ابالفضل ع
حسینی کرمانشاه – سرپل ذهاب شهری مسجد صاحب الزمان (عج)
عسکری کرمانشاه – سرپل ذهاب شهری حرم احمد بن اسحاق(ره)
کریمی کرمانشاه – سرپل ذهاب شهری مسجد جامع
تال کرمانشاه – سرپل ذهاب شهری شهرک جهاد مسجد ابالفضل ع
دبیری کرمانشاه – سرپل ذهاب شهری مسجد الزهرا علیها السلام
میرزایی کرمانشاه – سرپل ذهاب شهری مسجدامام حسن مجتبی (ع)
پاکدیده کرمانشاه – سرپل ذهاب روستایی روستای ترکویس
بخشنده کرمانشاه – سرفیروزآباد روستایی باغ طیفون
عبدالعلی پور گیلان-املش-رانکو روستایی شبخوسلات
رمضانی پور گیلان-املش-رانکو روستایی بویه
حسینی گیلان-املش-رانکو روستایی موسی کلایه پایین
حسینی گیلان-املش-رانکو روستایی موسی کلایه بالا
اسماعیلی گیلان-املش-رانکو روستایی لرد
مشهدی کریمی گیلان-املش-رانکو روستایی جیرگوابر
علیزاده گیلان-املش-رانکو روستایی کجید
نصری مقدم گیلان-املش-رانکو روستایی آزاربن
نوروزی گیلان-املش-رانکو روستایی رمشایه
قاسمی گیلان-املش-رانکو شهری رانکو
غلامی گیلان-املش-رانکو روستایی اسماعیل گوابر
عبدالعلی پور گیلان-املش-رانکو روستایی شبخوسلات
رمضانی پور گیلان-املش-رانکو روستایی بویه
حسینی گیلان-املش-رانکو روستایی موسی کلایه پایین
حسینی گیلان-املش-رانکو روستایی موسی کلایه بالا
اسماعیلی گیلان-املش-رانکو روستایی لرد
مشهدی کریمی گیلان-املش-رانکو روستایی جیرگوابر
علیزاده گیلان-املش-رانکو روستایی کجید
نصری مقدم گیلان-املش-رانکو روستایی آزاربن
نوروزی گیلان-املش-رانکو روستایی رمشایه
قاسمی گیلان-املش-رانکو شهری رانکو
غلامی گیلان-املش-رانکو روستایی اسماعیل گوابر
باقر زاده گیلان-املش-رانکو روستایی
محمدپور لرستان-پلدختر شهری پلدختر
 یعقوبی لرستان-پلدختر شهری پلدخترپشت کمیته امداد
 ملکشاهی لرستان-پلدختر شهری پلدختردردیا
 کاظمی لرستان-پلدختر شهری پلدختر کوچه مسجد حضرت رقیه
 اخویان لرستان-پلدختر شهری پلدخترجنب حوزه علمیه امام رضا علیه السلام
 طاهری کاوه کالی لرستان-پلدختر شهری کوی شهرداری روبروی حسینیه فاطمه الزهرا
 صیادی لرستان-پلدختر شهری کوی بسیجیان ساختمان مسکونی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پلدختر
پرویزپور لرستان-پلدختر شهری سراب حمام خانه عالم کوچه جنب مسجدامام حسن مجتبی علیه السلام
پیری فیروزآبادی لرستان-پلدختر شهری پلدختر سراب حمام کوچه جنب مسجد صاحب الزمان عج
 گنجی لرستان-پلدختر شهری سراب حمام
بهرام فرد لرستان-پلدختر شهری معمولان جنب دفترامام جمعه
شیخی پورمطلق لرستان-پلدختر روستایی معمولان روستای چم مورت
موسوی لرستان-پلدختر شهری پلدختر شهرک ولی عصر
 دریکوند لرستان-پلدختر روستایی پلدخترروستای مورانی
موسوی لرستان-پلدختر روستایی معمولان روستای چم مورت
 صیادی کرکر لرستان-پلدختر روستایی پلدخترروستای پاعلم
سوری لرستان-پلدختر روستایی پلدخترروستای تپه واشیان
 کریمی لرستان-پلدختر روستایی پلدخترروستای چشمه شیرین واشیان
 جعفرولی نیا لرستان-پلدختر روستایی پلدخترروستای نصیرتپه واشیان
گلی لرستان-پلدختر روستایی پلدخترمنطقه عشایری بادامک
موسوی لرستان-پلدختر شهری پلدخترمصلی نمازجمعه
 رضایی لرستان-پلدختر شهری معمولان مصلی نماز جمعه
یموری لرستان-پلدختر شهری پلدخترخیابان هفت تیر
مرادپور لرستان-کوهدشت شمالی روستایی همیان
غلامی لرستان-کوهدشت شمالی روستایی همیان
ملکی لرستان-کوهدشت شمالی روستایی همیان
قبادی زاده لرستان-کوهدشت شمالی روستایی نامجو
حسینی پاک لرستان-کوهدشت شمالی روستایی هرین خلیفه
سوری لرستان – الیگودرز روستایی روستای خاک بتیه
دومهری مازندران- بهشهر هزار جریب روستایی رودبار
چراغی مازندران- بهشهر هزار جریب روستایی کیاسر
عباسی مرکزی- میلاجرد روستایی روستای سوران
محمودی مرکزی- میلاجرد شهری محله آقا محمدی ها
صیادی مرکزی- میلاجرد روستایی محمود آباد
دشتی نژاد مرکزی- میلاجرد روستایی محمد آباد
صادقی گل تپه ئی مرکزی- میلاجرد روستایی خسروبیگ
کیانی مرکزی- میلاجرد شهری محله ملکی ها
ملکی مرکزی- میلاجرد شهری محله اتابکی ها
عباس زاده مرکزی- میلاجرد روستایی امام زاده عباس
دهقانی هرمزگان -احمدی روستایی روستای سرگز احمدی
رودباری هرمزگان -احمدی روستایی روستای احمد اباد
بازآمد هرمزگان -احمدی روستایی روستای پور احمدی
ناصری هرمزگان -احمدی روستایی روستایی مازگرد
منصوری هرمزگان -احمدی روستایی توشهر احمدی
کاشفی کامران همدان – قهاوند شرا روستایی روستای هیزج
کاروند همدان – قهاوند شرا روستایی روستای عبدالرحیم
طراوتی همدان – قهاوند شرا روستایی روستای جیحون آباد
مولازاده راد همدان – قهاوند شرا روستایی روستای قرخلر
حسنی همدان – قهاوند شرا روستایی روستای بیوک آباد
رستمی همدان – قهاوند شرا روستایی روستای دشته
لطیفی همدان – قهاوند شرا روستایی روستای کوزره
اوشلی همدان – قهاوند شرا شهری قهاوند
خالداری اپورواری یزد – بهاباد روستایی مسجد جامع گرگین آباد
دهقان ده جمالی یزد – بهاباد روستایی ابوالفضل ده عسکر
خطیبی عقدا یزد – بهاباد شهری امام علی علیه السلام
کارگر علی آباد یزد – بهاباد شهری فاطمیه محمدآباد
بهادر  یزد – بهاباد روستایی روستای کریم آباد
عبدالهی فوزی  یزد – بهاباد روستایی روستای دهنو ملااسماعیل
پودینه  یزد – بهاباد روستایی روستای آسفیچ
صمصامی  یزد – بهاباد روستایی روستای بنستان
امیری سمکویی  یزد – بهاباد روستایی روستای احمدآباد
گنجی علی آبادی  یزد – بهاباد شهری مسجد ابوالفضل(ع) قلعه بهاباد
طاهری همیجانی  یزد – بهاباد شهری مسجد جوادالائمه(ع) بهاباد
کارگر علی آباد  یزد – بهاباد روستایی روستای کویجان
روح الامینی  یزد – بهاباد روستایی روستای علی آباد
گنجی علی آبادی  یزد – بهاباد روستایی مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام محمدآباد
خدادادی علی آبادی  یزد – بهاباد شهری مسجد امام حسین(ع) بهاباد
خوشخوی  یزد – بهاباد شهری مسجد انقلاب بهاباد
خواجه اسطرخویی  یزد – بهاباد شهری حسینیه بیت الرضا بهاباد
عسکری  یزد – بهاباد شهری مسجد ولی عصر(عج) شهرک
اخوان  یزد – بهاباد شهری مسجد صاحب الزمان(عج) بهاباد
خدادادی علی آبادی  یزد – بهاباد شهری مسجد امام حسن عسکری(ع) بهاباد
خواجویی راوری  یزد – بهاباد شهری مسجد صاحب الزمان(عج) درب هنز
باقری سمنان- شاهرود بیارجمند روستایی  
نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!