محصولات بنیاد هدایت

محصولات بنیاد هدایت
بنیاد هدایت
0
۰۲ تیر ۱۴۰۰

کتاب امام محله

اساس «طرح تحول اجتماعی مسجد محور»، چیزی جز طرح واره‌ی کلی نظام امامت برای اداره امور دین و دنیای مردم نیست. نوشته ی حاضر با عنوان «امام محله؛ مقدمه ای بر امامت در مقیاس میانی»، در اصل مجموعه ای مشتمل
بر دو بخش می باشد:
بخش اول: مفهوم امامت در مقیاس میانی: در این بخش به تبیین مفهوم امامت میانی پرداخته می شود و مسأله این است که امامت در مقیاس میانی چگونه تعریف و تبیین می گردد و چه معنا و مفهوم دقیقی از آن می توان ارائه کرد؟
بخش دوم: راه‌های تنفذ امامت در مقیاس میانی؛ در این بخش به دنبال پاسخی بر این پرسش هستیم که:امام میانی چگونه می تواند بر مأمومین و حوزه‌ی امامت خود تأثیر گذارد؟ و چه نرم افزارها و ساز و کارها و راه هایی برای
تنفذ و جریان دادن و اعمال امامت در اختیار دارد؟
این اثر، تنها بخش اول مجموعه می باشد که در فرصتی کوتاه آماده شده است تا به مدد الهی در مجالی دیگر، بخش دوم آن نیز تقدیم گردد.

کتب سه جلدی بنیاد هدایت
ایده امام محوری و محله محوری سالیانی است که مورد توجه فعالان فرهنگی و جامعه پردازان داخلی و خارجی قرار گرفته است. بنیاد هدایت با توجه به قرائت ویژه ای که از ایده مذکور دارد، فعالیتهای فکری و پژوهشی متعددی را در دستور کار قرار داد. و پس از ارتباط گیری با جمع کثیری از اندیشه­ورزان حوزه مسجد، مجموعه های مختلف حوزوی و دانشگاهی و فعالان این عرصه، ایده خود یعنی «تحول محله با محوریت امام مسجد» را منقح و مستند ساخت. اولین اثر در این راستا کتاب با نام «سند ترویجی طرح تحول اجتماعی مسجدمحور» است.که در سه جلد در بهمن ۱۳۹۸ به چاپ رسید.

جلد اول
جلد اول این مجموعه به واکاوی و ارائه «کلیات و مبانی تحوّل اجتماعی مسجد محور» پرداخته است. در این مجلد ارائه شفافی از «نظام امت -امامت» به عنوان مدل نظری جامعه پردازی مد نظر بنیاد هدایت ارائه شده است. نیز به بیان چیستی، چرایی و خصوصیات امام به عنوان رهبر خُرد اجتماعی پرداخته است. در ادامه یکی از مبانی مهم این ایده یعنی «جامعه پردازی مکان پایه» و «مسجد محوری» که یکی از وجوه افتراق مهم این ایده با مدلهای جامعه پردازی در غرب است را مورد بررسی قرار داده است. همچنین به تبیین ابعاد مختلف «تحوّل اجتماعی اسلامی» و مبادی تصدیقی آن اقدام کرده است.

جلد دوم
جلد دوم این مجموعه به ارائه «ساختار و سیاستهای کلان اجرایی» طرح تحول اجتماعی مسجد محور می پردازد. به این منظور به تشریح «بسته خدماتی مسجد به مردم محله» و «مأموریتهای کارگروه های مختلف مسجد» می پردازد. نیز عناوین مهمی نظیر «نقطه شروع تحول یک محله»، نسبت این طرح با طرح های متداول سازمان تبلیغات اسلامی، فعالیتهای مالی امام و معیشت وی را به بحث گذاشت است. سیاستهای عمده این طرح نظیر «سازماندهی تسهیلگر (توسط مردم)»، «تعیّنی بودن امامت»، «تأکید بر خانواده محوری»، «گفتمان سازی و الگوسازی به مثابه روش تکثیر»، «استفاده از فعالیت تشکیلاتی و ساختار شبکه ای» و «اولویت داشتن اجرای طرح در محلات و روستاهای مستضعف»، «نتیجه گرایی» و «توزیع هدفمند منابع» بخش دیگری از این کتاب است. در ادامه به تبیین «چشم­انداز و وضع مطلوب طرح»، «شاخصه های عملیاتی» و «راهکارهای ایجاد و تثبیت جایگاه امامت» پرداخته است. در پایان این جلد به برخی سوالات و شبهات پربسامد پاسخ گفته شده است.

جلد سوم
جلد سوم این مجموعه در مورد ساختار و تشکیلات «اجرائی سازی طرح» است. در این نوشتار ساختار سابق بنیاد هدایت با نام «قرارگاه تحول اجتماعی مسجد محور» تشریح شده است. نیز به تفصیل سه گانه «امام روستا»، «امام محله شهری» و «امام پایگاه فرهنگی-اجتماعی» و «گامهای عملیاتی»، «سیاستهای خاص» و «برخی آمار میدانی» هر یک مطرح شده است. همچنین این مجلد حاوی پیوست مهمی نظیر «اهداف راهبردی و اقدامات اساسی سازمان تبلیغات اسلامی» و جایگاه «طرح تحول اجتماعی مسجد محور» در میان اقدامات سازمان در دور جدید است. پیوست اجرایی و مهم دیگر با نام «برنامه های تفصیلی (کارویژه های) ذیل کارگروه های مسجد» به تفصیل در این جلد پیشنهاد داده شده. در آخرین پیوست این جلد، ابعاد فعالیتی مرکزِ توانمندسازی و خدمات رسانی به امام، موسوم به «یارا»، تشریح شده است.

کتاب راهیاری

هدف اصلی بنیاد هدایت ارتقاء و رشد امام است و تمام خدمات و فعالیتهای این بنیاد معطوف به این هدف مرکزی است. یکی از خدمات مهم و نو پدیدی که بخشهای عملیاتی «بنیاد هدایت»، به امامان روستا، شهر و پایگاه های فرهنگی اجتماعی ارائه می دهد، خدمت «راهیاری» است. راهیاری در شکل فعلی و در امور فرهنگی مقوله ای جدید است که در حوزه «امامت محله» برای نخستین بار توسط بنیاد هدایت به صورت رسمی آغاز شده است و «معاونت راهبردی» بنیاد هدایت، ارائه این خدمت را به عهده گرفته است. به این منظور شبکه ای از راهیاران تشکیل و برای توجیه و ارتقاء ایشان مدیریت کرده و برنامه ریزی های گوناگون در این مورد انجام داده است.

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!