نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

نمایشگاه مسجد جامعه پرداز


نمایشگاه در یک نگاه


فناوری حکمرانی نرم مردمی


نظرگاه

قبلی
بعدی

نمایشگاه در یک نگاه

دنیا سبز و شیرین است و براى او علاقمندانى است. براى آخرت نیز دوستدارانى است که خود را از فخر فروشى علاقمندان دنیا جدا ساخته اند،در دنیا با دیگران رقابت نمى کنند و به نعمت و عیش آن خوشحال نمى شوند و از شدائد و سختیهاى آن غمگین نمى شوند. اى شیخ کسى که از هجوم شبانۀ دشمنان مى ترسد خوابش کم مى شود،چقدر شبها و روزهاى عمر بندگان به سرعت مى گذرد زبانت را نگاهدار و کلامت را بشمار،در این صورت فقط سخنان خیر خواهى گفت. اى شیخ هر چه را براى خود مى پسندى براى مردم بپسند،و آنچه را دوست دارى که مردم به تو روا بدارند به آنها روا بدار.

سپس رو به اصحابش کرد و فرمود:اى مردم مگر به اهل دنیا نمى نگرید،که با چه حالات مختلفى و دگرگونیهایى صبح را به شام مى برند و روز و شب را سپرى مى کنند؟ یکى زمین خورده،دست و پا مى زند،و دیگرى بیمار است،و آن دیگر به عیادت او مى رود،و آن یکى در حال جان دادن است،و امیدى ندارد،و بر تن کس دیگر کفن شده بر روى تابوت است،و یکى طالب دنیاست در حالى که مرگ در جستجوى اوست.و یکى غافل است در حالى که از او غفلت نشده است،و باز ماندگان هم به دنبال گذشتگان در حرکتند.

فناوری حکمرانی نرم مردمی

دنیا سبز و شیرین است و براى او علاقمندانى است. براى آخرت نیز دوستدارانى است که خود را از فخر فروشى علاقمندان دنیا جدا ساخته اند،در دنیا با دیگران رقابت نمى کنند و به نعمت و عیش آن خوشحال نمى شوند و از شدائد و سختیهاى آن غمگین نمى شوند. اى شیخ کسى که از هجوم شبانۀ دشمنان مى ترسد خوابش کم مى شود،چقدر شبها و روزهاى عمر بندگان به سرعت مى گذرد زبانت را نگاهدار و کلامت را بشمار،در این صورت فقط سخنان خیر خواهى گفت. اى شیخ هر چه را براى خود مى پسندى براى مردم بپسند،و آنچه را دوست دارى که مردم به تو روا بدارند به آنها روا بدار.

سپس رو به اصحابش کرد و فرمود:اى مردم مگر به اهل دنیا نمى نگرید،که با چه حالات مختلفى و دگرگونیهایى صبح را به شام مى برند و روز و شب را سپرى مى کنند؟ یکى زمین خورده،دست و پا مى زند،و دیگرى بیمار است،و آن دیگر به عیادت او مى رود،و آن یکى در حال جان دادن است،و امیدى ندارد،و بر تن کس دیگر کفن شده بر روى تابوت است،و یکى طالب دنیاست در حالى که مرگ در جستجوى اوست.و یکى غافل است در حالى که از او غفلت نشده است،و باز ماندگان هم به دنبال گذشتگان در حرکتند.


قبلی
بعدی

نظرگاه

دنیا سبز و شیرین است و براى او علاقمندانى است. براى آخرت نیز دوستدارانى است که خود را از فخر فروشى علاقمندان دنیا جدا ساخته اند،در دنیا با دیگران رقابت نمى کنند و به نعمت و عیش آن خوشحال نمى شوند و از شدائد و سختیهاى آن غمگین نمى شوند. اى شیخ کسى که از هجوم شبانۀ دشمنان مى ترسد خوابش کم مى شود،چقدر شبها و روزهاى عمر بندگان به سرعت مى گذرد زبانت را نگاهدار و کلامت را بشمار،در این صورت فقط سخنان خیر خواهى گفت. اى شیخ هر چه را براى خود مى پسندى براى مردم بپسند،و آنچه را دوست دارى که مردم به تو روا بدارند به آنها روا بدار.

سپس رو به اصحابش کرد و فرمود:اى مردم مگر به اهل دنیا نمى نگرید،که با چه حالات مختلفى و دگرگونیهایى صبح را به شام مى برند و روز و شب را سپرى مى کنند؟ یکى زمین خورده،دست و پا مى زند،و دیگرى بیمار است،و آن دیگر به عیادت او مى رود،و آن یکى در حال جان دادن است،و امیدى ندارد،و بر تن کس دیگر کفن شده بر روى تابوت است،و یکى طالب دنیاست در حالى که مرگ در جستجوى اوست.و یکى غافل است در حالى که از او غفلت نشده است،و باز ماندگان هم به دنبال گذشتگان در حرکتند.

برای دریافت فایل نمایشگاه مسجد جامعه پرداز فرم زیر را تکمیل کنید
لینک کپی شد!