ایده روایت جهاد مومنانه/شرایط

بنیاد هدایت
0
۰۸ آذر ۱۳۹۹

سوژه یابی مناسب برای شکار لحظات ناب رسانه ای
ماموریت پیدا کردن یکی از اهالی تحت اشراف امام محله برای تمرکز در ثبت وقایع

لینک کپی شد!