عملیات شهید حاج قاسم سلیمانی

فرمان آغاز عملیات

ستاد عملیات

– الف ) هدف اصلی : o به میدان آوردن عموم مردم به ویژه «جوانان مومن و صالح» برای خدمت رسانی عمومی و تقویت همبستگی ملی و روحیه ایثار وهمدلی – ب) اهداف ضمنی : o تدوین بسته آموزشی و توجیه روش های پیشگیری از شیوع کرونا در مساجد و محلات هدف o تلاش برای کمک به قطع زنجیره انتقال کرونا در محلات هدف o حمایت از خانواده های آسیب دیده از کرونا o ارتقا و توانمندسازی شبکه امامان o فعال سازی شبکه راهیاران استان

a. مدل راهیاری و ارائه ایده و الگوهای کاربردی و موفق متناسب با شرایط فعلی میدان
b. تهیه بسته محتوایی ایده ها
c. شناسایی امامان فعال سراسر کشور در حوزه کرونا و مواسات مومنانه
d. تجربه نگاری از الگوهای موفق
e. ضریب رسانه ای به عملکرد امامان
f. آموزش و تربیت در صحنه حین عملیات شبکه امامان محلات برای تحقق ایده ها
g. کمک به پیگیری از شیوع کرونا و قطع زنجیره انتقال با آموزش و توجیه محله ای

a. ایجاد جریان استغفار، دعا و توسل جمعی
b. ایجاد جریان آموزش همگانی و پیشگیری از بیماری
c. ایجاد جریان همدلی
d. ایجاد جریان مدافعان سلامت
e. ایجاد جریان اشتغال
f. ایجاد جریان روایت جهاد
g. ایجاد جریان مطالبه گری

در این عملیات شبکه امامان محلات (امام محله، پایگاه فرهنگی و امام روستا) به سه گروه، دسته بندی می شوند:
a. دسته اول : امامان محلات فعال و برتر در عرصه همدلی و کرونا که طی فرم ارایه شده، توسط خود راهیاران منطقه/استانی معرفی شده اند.
b. دسته دوم : امامان محلاتی با انگیزه که در قالب فرم پرس لاین به صورت داوطلبانه برای همراهی و مشارکت در این عملیات اعلام آمادگی نموده اند.
c. دسته سوم : امامان محلاتی که در مسیر ارتقاء و توانمندشدن هستند.

براساس فراخوانی که از طریق فرم بین شبکه امامت محلات صورت پذیرفت ، تعدادی بیش از ۲۰۰۰ نفر از شبکه ی امامان برای انجام عملیات حاج قاسم اعلام آمادگی نموده و داوطلب مشارکت در این عملیات شدند که در لینک زیر تحلیل وضعیت امامان محلات داوطلب عملیات حاج قاسم ارائه می گردد.

کلیک کنید

محتوای عملیات

گزارش عملیات

لینک کپی شد!