نظام مسائل امام میانی در محله; نظام معماری

نظام معماری

| مواجهه زیبایی شناسانه انسان با ساخت و ساز |

  1. نیاز به مطالبه گری در خصوص محور قرار گرفتن خانواده نظام مسکن وشهرسازی به ویژه در محله[۱]
  2. نیاز به رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن[۲]
  3. نیاز به رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی[۳]
  4. نیاز به رعایت هویت تاریخی و معنوی محله در توسعه و بهسازی محیط آن[۴]
  5. نیاز به حفظ هویت تاریخی در توسعه محله با احیاء بافت‌های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت‌های قدیمی[۵]
  6. نیاز به جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی[۶]
  7. نیاز به ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود[۷]
  8. نیاز به مطالبه گری در خصوص تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی[۸]
  9. نیاز به مطالبه گری در خصوص تعیین ابعاد کالبدی شهر‌ها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی[۹]

[۱] سیاست‌های کلی «خانواده»، بند ۲:  محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی.

[۲] سیاست‌های کلی نظام در امور «مسکن»، بند ۸: رعایت ارزش­‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.

[۳] سیاست‌های کلی نظام در امور «شهرسازی»، بند ۱۱: رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.

[۴] سیاست‌های کلی نظام در امور «شهرسازی»، بند ۹: رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد.

[۵] سیاست‌های کلی نظام در امور «شهرسازی»، بند ۵: حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت‌های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت‌های قدیمی.

[۶] سیاست‌های کلی نظام در امور «شهرسازی»، بند ۶: جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود.

[۷] سیاست‌های کلی نظام در امور «شهرسازی»، بند ۶: جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود.

[۸] سیاست‌های کلی نظام در امور «شهرسازی»، بند ۷: تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.

[۹] سیاست‌های کلی نظام در امور «شهرسازی»، بند ۲: تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.

لینک کپی شد!