نظام مسائل امام میانی در محله; نظام عمران

نظام عمران

| مواجهه انسان با آبادانی و زیرساخت ها|

  1. نیاز به افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده سازی ساختمان‌ها و سازه‌های محله برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر‌مترقبه به‌ویژه خطر زلزله و پدیده‌های جوی و اقلیمی[۱]
  2. نیاز به ایجاد و یا شناسایی و تقویت حلقه های میانی علمی و پژوهشی به منظور فعالیت در خصوص شناسایی و کاستن از خطرات سوانح طبیعی و حوادث غیر‌مترقبه با اولویت خطر زلزله[۲]
  3. نیاز به احیای بافت‌های فرسوده محله از طریق روش‌های کارآمد[۳]
  4. نیاز به برنامه ریزی و اقدام برای تامین مسکن گروه‌های کم درآمد و نیازمند محله[۴]
  5. نیاز به مطالبه گری در خصوص برنامه‌‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم[۵]
  6. نیاز به ایجاد و یا شناسایی و تقویت حلقه های میانی علمی و کانون های تفکر برای پژوهش و ارتقای سطح دانش علمی در حوزه مسکن[۶]

[۱] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۱:  ۱ـ افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده‌سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر‌مترقبه به‌ویژه خطر زلزله و پدیده‌های جوی و اقلیمی.

[۲] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۲:  ۲ـ گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به‌منظور شناسایی و کاستن از خطرات این‌گونه حوادث با اولویت خطر زلزله.

[۳] سیاست‌های کلی نظام در امور «مسکن»، بند ۲: احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد.

[۴] سیاست‌های کلی نظام در امور «مسکن»، بند ۳: برنامه­‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.

[۵] سیاست‌های کلی نظام در امور «مسکن»، بند ۳: برنامه­‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.

[۶] سیاست‌های کلی نظام در امور «مسکن»، بند ۹: تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.

لینک کپی شد!