نظام مسائل امام میانی در محله; نظام سلامت و بهداشت

نظام سلامت و بهداشت

| مواجهه انسان با بیماری و آلودگی|

 1. نیاز به راه اندازی حلقه های میانی به منظور آموزش حوزه ی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی-اسلامی و نهادینه سازی آن در محله.[۱]
 2. نیاز به گفتمان سازی با هدف آموزش حوزه سلامت در محله مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی-اسلامی و نهادینه سازی آن در محله.[۲]
 3. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی به منظور ارائه خدمات پژوهشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی-اسلامی و نهادینه سازی آن در محله[۳]
 4. نیاز به مطالبه گری در حوزه ی بهداشتی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی-اسلامی ونهادینه سازی آن در محله.[۴]
 5. نیاز به مطالبه گری در حوزه درمانی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی-اسلامی ونهادینه سازی آن در محله.[۵]
 6. نیاز به مطالبه گری توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی-اسلامی ونهادینه سازی آن در محله.[۶]
 7. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی به منظور خدمات بهداشتی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی-اسلامی ونهادینه سازی آن در محله.[۷]
 8. نیاز به فغالسازی حلقه های میانی به منظور ارائه خدمات درمانی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی-اسلامی ونهادینه سازی آن در محله.[۸]
 9. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی جهت ارائه خدمات توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی-اسلامی ونهادینه سازی آن در محله.[۹]
 10. نیاز به مطالبه گری در خصوص ارتقاء نظام انتخاب و ارزشیابی اساتید و دانشجویان و مدیران در راستای ارزش های اسلامی،اخلاق پزشکی و آداب حرفه ای.[۱۰]
 11. نیاز به مطالبه گری در خصوص ارتقاء نظام تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران در راستای ارزش های اسلامی،اخلاق پزشکی و آداب حرفه ای[۱۱]
 12. نیاز به گفتمان سازی در راستای آگاه سازی مردم از حقوق و مسئولیت های اجتماعی خود برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه[۱۲].
 13. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی در راستای آگاه سازی مردم از حقوق و مسئولیت های اجتماعی خود برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه[۱۳]
 14. نیاز به مطالبه گری در خصوص تحول محیط های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه ای[۱۴]
 15. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی جهت استفاده از ظرفیت محیط های ارائه مراقبت های سلامت جهت رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه.[۱۵]
 16. نیاز به مطالبه گری جهت استفاده از ظرفیت محیط های ارائه مراقبت های سلامت جهت رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه.[۱۶]
 17. نیاز به مطالبه گری جهت تحقق رویکرد سلامت همه جانبه (همه ی ابعاد وجودی شامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی) و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات[۱۷]
 18. نیاز به تبیین ابعاد سلامت (جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی) برای مردم محله و مسئولان[۱۸]
 19. نیاز به پیگیری و استیفای حق مردم محله در خصوص برخورداری از سلامت همه جانبه[۱۹]
 20. نیاز به مطالبه گری در  اولویت  قراردادن پیشگیری بر درمان در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات.[۲۰]
 21. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی فناور به منظور توسعه ی راه حل های نوآورانه با هدف  اولویت قرار دادن پیشگیری بر درمان[۲۱]
 22. نیاز به تغییر سبک زندگی مردم محله در خصوص اولویت قرار دادن پیشگیری بر درمان[۲۲]
 23. نیاز به مطالبه گری جهت روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی در محله در راستای تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم[۲۳]
 24. نیاز به مطالبه گری با هدف کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی، در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات[۲۴]
 25. نیاز به شناسایی مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت در محله و فعال سای حلقه های میانی جهت کاهش آن ها مبتنی بر شواهد معتبر علمی[۲۵]
 26. نیاز به مطالبه گری جهت تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای[۲۶]
 27. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی جهت ارتقاء شاخص‌های سلامت (شاخص جمعیت، مرگ و میر، واکسیناسیون، تغذیه، منابع انسانی و مالی و …) در محله[۲۷]
 28. نیاز به گفتمان سازی با هدف ارتقاء شاخص های سلامت ( جمعیت، تغذیه و …) در محله[۲۸]
 29. نیاز مطالبه گری جهت اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست‌های کلی[۲۹]
 30. نیاز به گفتمان سازی به منظور ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی در راستای ارتقاء  سلامت روانی  جامعه.[۳۰]
 31. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی با هدف ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی در مردم محله[۳۱]
 32. نیاز به گفتمان سازی به منظور  تحکیم بنیان خانواده با هدف ارتقاء سلامت روانی جامعه[۳۲]
 • نیاز به فعالسازی حلقه های میانی در خصوص تحکیم بنیان خانواده در راستای ارتقاء سلامت روانی جامعه[۳۳]
 1. نیاز به مطالبه گری به منظور رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی در راستای ارتقاء سلامت روانی جامعه[۳۴]
 2. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی به منظور رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی در راستای ارتقاء سلامت روانی در جامعه[۳۵]
 3. نیاز به گفتمان سازی در خصوص ترویج آموزش های اخلاقی و معنوی در راستای ارتقاء سلامت روانی در جامعه.[۳۶]
 4. نیاز به مطالبه گری در خصوص ارتقاء شاخص های سلامت روانی (خودکشی، اختلالات روانپزشکی، مصرف مواد، مستمری بگیران از کار افتاده، سرانه خدمات سلامت روانی مثل تعداد متخصص، تخت و …) در محله[۳۷]
 5. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی با هدف ارائه ی خدمات جهت ارتقاء شاخص های سلامت روانی (خودکشی، اختلالات روانپزشکی، مصرف مواد، مستمری بگیران از کار افتاده، سرانه خدمات سلامت روانی مثل تعداد متخصص، تخت و …) در محله[۳۸]
 6. نیا ز به مطالبه گری جهت ایجاد وتقویت زیر ساخت های مورد نیاز برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی. [۳۹]
 7. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی به منظور تقویت زیرساخت‌های مجود در محله برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی. [۴۰]
 8. نیاز به مطالبه گری جهت نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات[۴۱]
 9. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی سلامت (پزشکان و فعالان عرصه ی سلامت ساکن یا فعال در محله) با هدف ساماندهی تقاضای دارو[۴۲]
 10. نیاز به مطالبه گری به منظور تأمین امنیت غذایی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم،مطلوب و کافی. [۴۳]
 11. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی به منظور بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم[۴۴]
 12. نیاز به مطالبه گری جهت بهره مندی عادلانه آحاد مردم از امکانات ورزشی[۴۵]
 13. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی فناور و نوآور با هدف بهره مندی آحاد مردم از آب وهوای پاک[۴۶]
 14. نیاز به مطالبه گری جهت بهره مندی عادلانه مردم از فرآوره های بهداشتی ایمن با رعایت استاندارد های ملی و معیار های منطقه ای و جهانی[۴۷]
 15. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی (خیریه و جهادی) جهت بهره مندی عادلانه مردم محله از فرآوره های بهداشتی ایمن[۴۸]
 16. نیاز به مطالبه گری در راستای تولیت نظام سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وهمگاری سایر نهاد ها[۴۹]
 17. نیاز به مطالبه گری در جهت به کارگیری مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها[۵۰]
 18. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی جهت تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم محله[۵۱]
 19. نیاز به مطالبه گری جهت همگانی ساختن بیمه پایه درمان[۵۲]
 20. نیاز به مطالبه گری جهت پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم[۵۳]
 21. نیاز به مطالبه گری جهت تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی[۵۴]
 22. نیاز به مطالبه گری جهت اصلاح نظام پرداخت[۵۵]
 23. نیاز به شناخت وضعیت پوشش بیمه ای ساکنان محله و پیگیری همگانی شدن بیمه پایه درمان در محله[۵۶]
 24. نیاز به مطالبه گری جهت توجه خاص به فعالیت‌های ارتقاء سلامت و پیشگیری در مناطق محروم[۵۷]
 25. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی جهت فعالیت های ارتقاء سلامت و پیشگیری در محله[۵۸]
 26. نیاز به مطالبه گری در راستای شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها ی بخش سلامت[۵۹]
 27. نیاز به مطالبه گری جهت وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیان‌آور سلامت[۶۰]
 28. نیاز به مطالبه گری جهت پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه‌های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سلامت[۶۱]
 29. نیاز به گفتمان سازی جهت افزایش آگاهی و مسئولیت پذیری مردم محله در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت[۶۲]
 30. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی با هدف توانمندسازی مردم محله در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت[۶۳]
 31. نیاز به افزایش مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت[۶۴]
 32. نیاز به مطالبه گری از نهادها و سازمان های فرهنگی، آموزشی و رسانه ای جهت افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت[۶۵]
 33. نیاز به مطالبه گری جهت بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران[۶۶]
 34. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی با هدف ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایرانی در مردم محله[۶۷]
 35. نیاز به گفتمان سازی با هدف تبیین و ترویج طب سنتی ایرانی در محله[۶۸]
 36. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی جهت ترویج کشت گیاهان دارویی [۶۹]
 37. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی نوآور و فناور در محله جهت توسعه نوآوری‌های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی سنتی[۷۰]
 38. نیاز به مطالبه گری جهت حمایت از توسعه نوآوری‌های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی سنتی[۷۱]
 39. نیاز به مطالبه گری جهت استاندارد سازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن[۷۲]
 40. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی جهت روزآمد کردن و استاندارد سازی روش های تشخیصی و درمانی طب سنتی [۷۳]
 41. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی با هدف روزآمد کردن فراورده های طب سنتی[۷۴]
 42. نیاز به مطالبه گری جهت برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم‌افزایی تجربیات و روش‌های درمانی[۷۵]
 43. نیاز به گفتمان سازی با هدف ایجاد فضای برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم‌افزایی تجربیات و روش‌های درمانی[۷۶]
 44. نیاز به گفتمان سازی جهت اصلاح سبک زندگی مردم محله در عرصه تغذیه[۷۷]
 45. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی با هدف اصلاح سبک زندگی در عرصه ی تغذیه[۷۸]

[۱]  سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱: ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.

[۲] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱: ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.

[۳] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱: ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.

[۴] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱: ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.

[۵] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱: ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.

[۶] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱: ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.

[۷] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱: ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.

[۸] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱: ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.

[۹] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱: ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.

[۱۰] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱٫۱: ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای.

[۱۱] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱٫۱: ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای.

[۱۲] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱٫۲:  آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارائه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه.

[۱۳] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱٫۲:  آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارائه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه.

[۱۴] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱٫۱: ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای.

[۱۵] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱٫۲:  آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارائه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه.

[۱۶] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱٫۲:  آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارائه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه.

[۱۷] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۲: تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات

[۱۸] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۲: تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات

[۱۹] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۲: تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات

[۲۰] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۲: تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت:

۲٫۱: اولویت پیشگیری بر درمان.

[۲۱] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۲: تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت:

۲٫۱: اولویت پیشگیری بر درمان.

[۲۲] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۲: تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت:

۲٫۱: اولویت پیشگیری بر درمان.

[۲۳] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۲: تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت: …

۲٫۲:  روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی.

[۲۴] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۲: تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت: …

۲٫۳: کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی

[۲۵] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۲: تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت: …

۲٫۳: کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی

[۲۶] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۲: تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت: …

۲٫۴: تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای

[۲۷] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۲: تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت: …

۲٫۵: ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی

[۲۸] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۲: تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت: …

۲٫۵: ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی

[۲۹] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۲: تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت: …

۲٫۶: اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست‌های کلی

[۳۰] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۳: ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی.

[۳۱] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۳: ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی.

[۳۲] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۳: ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی.

[۳۳] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۳: ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی.

[۳۴] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۳: ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی.

[۳۵] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۳: ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی.

[۳۶] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۳: ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی.

[۳۷] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۳: ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی.

[۳۸] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۳: ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی.

[۳۹] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۴ : ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی.

[۴۰] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۴ : ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی.

[۴۱] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۵ : ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.

[۴۲] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۵ : ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.

[۴۳] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۶ : تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی.

[۴۴] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۶ : تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی.

[۴۵] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۶ : تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی.

[۴۶] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۶ : تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی.

[۴۷] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۶ : تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی.

[۴۸] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۶ : تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی.

[۴۹] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۷ : تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:

۷٫۱: تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

[۵۰] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۷ : تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل: …

۷٫۲: مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها.

[۵۱] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۷ : تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل: …

۷٫۳: تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی

[۵۲] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۹ : توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف:

۹٫۱: همگانی ساختن بیمه پایه درمان.

[۵۳] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۹ : توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف: …

۹٫۲: پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.

[۵۴] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۹ : توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف: …

۹٫۵: تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی

[۵۵] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۹ : توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف: …

۹٫۷: اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه‌های مثبت ارائه کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیت‌های ارتقاء سلامت و پیشگیری در مناطق محروم.

[۵۶] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۹ : توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف:

۹٫۱: همگانی ساختن بیمه پایه درمان.

[۵۷] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۹ : توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف: …

۹٫۷: اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه‌های مثبت ارائه کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیت‌های ارتقاء سلامت و پیشگیری در مناطق محروم.

[۵۸] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۹ : توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف: …

۹٫۷: اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه‌های مثبت ارائه کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیت‌های ارتقاء سلامت و پیشگیری در مناطق محروم.

[۵۹] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱۰ : تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تأکید بر:

۱۰٫۱ : شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها.

[۶۰] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱۰ : تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تأکید بر:

۱۰٫۳: وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیان‌آور سلامت

[۶۱] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱۰ : تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تأکید بر:

۱۰٫۴: پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه‌های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی.

[۶۲] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱۱ : افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

[۶۳] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱۱ : افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

[۶۴] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱۱ : افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

[۶۵] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱۱ : افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

[۶۶] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند۱۲ : بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران

[۶۷] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱۲: بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران

[۶۸] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند۱۲ : بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران

[۶۹] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱۲٫۱: ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری‌های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

[۷۰] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱۲٫۱: ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری‌های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

[۷۱] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱۲٫۱: ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری‌های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

[۷۲] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱۲٫۲: استاندارد سازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن

[۷۳] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱۲٫۲: استاندارد سازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن

[۷۴] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱۲٫۲: استاندارد سازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن

[۷۵] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱۲٫۵: برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم‌افزایی تجربیات و روش‌های درمانی

[۷۶] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱۲٫۵: برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم‌افزایی تجربیات و روش‌های درمانی

[۷۷] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱۲٫۶: اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه

[۷۸] سیاست‌های کلی «سلامت»، بند ۱۲٫۶: اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه

لینک کپی شد!