نظام مسائل امام میانی در محله; نظام تغذیه

 

نظام تغذیه

| مواجهه انسان با خوردن و آشامیدن|

  1. نیاز به مطالبه گری جهت تامین امنیت غذا و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)[۱]
  2. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی با هدف افزایش کمی و کیفی تولیدات محلی[۲]
  3. نیاز به گفتمان سازی جهت اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه در مردم محله[۳]
  4. نیاز به فعال سازی حلقه های میانی تخصصی با موضوع خانواده و سبک زندگی جهت اصلاح سبک زندگی در عرصه ی تغذیه در محله[۴]
  5. نیاز به مطالبه گری جهت ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی[۵]
  6. نیاز به فعالسازی حلقه های میانی جهت شناسایی محصولات دارای مزیت نسبی در محله و حمایت مؤثر از تولید و صادرات آن ها[۶]

نیاز به ترویج و تبلیغ اهمیت شغل کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور [۷]

[۱] سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»، بند ۷: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)

سیاست‌های کلی نظام در بخش «کشاورزی»، بند ۲: تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های جدید (از جمله هدفمند نمودن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات).

[۲] سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»، بند ۷: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)

[۳] سیاست های کلی سلامت، بند ۶٫۱۲: اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه

[۴] سیاست های کلی سلامت، بند ۶٫۱۲: اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه

[۵] سیاست‌های کلی نظام در بخش «کشاورزی»، بند ۲: تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های جدید (از جمله هدفمند نمودن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات).

[۶] سیاست‌های کلی نظام در بخش «کشاورزی»، بند ۲: تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های جدید (از جمله هدفمند نمودن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات).

[۷] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کشاورزان‌‌، ۱۳۸۴٫۱۰٫۱۴: کشاورز ایرانی برای ملت ایران امنیت غذایی را تأمین میکند؛ این، افتخار بزرگی است؛ قدر خودتان را بدانید. من این را عرض میکنم برای این که در سرتاسر کشور، جوانان مناطق کشاورزی که گاهی جاذبه‌ی مشاغل دیگر آنها را به خود جذب میکند، بدانند که ارزش و کرامت و تأثیر این شغل از اکثر مشاغل دیگر، در زندگی جمعی ملت‌شان، بالاتر است و جای گسترش هم دارد.

لینک کپی شد!