نظام مسائل امام میانی در محله; نظام امنیت

نظام امنیت

| مواجهه انسان با تهدیدات|

 1. نیاز به آماده به کار بودن و حضور دائمی بسیج در همه زمینه‌های دفاعی سخت، نیمه سخت و نرم محله با استفاده از تجارب کمیته‌های دهه ۶۰[۱]
 2. نیاز به تعریف مدیریت واحد برای آمادگی دائمی و اقدام موثر و فرماندهی در دوره بحران در محله[۲]
 3. نیاز به ایجاد و یا شناسایی حلقه‌های میانی فناور به منظور طراحی سامانه‌های هشدار بموقع و اطلاع‌رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه[۳]
 4. نیاز به تقویت آمادگی‌ها و امکانات لازم حلقه‌های میانی امداد و نجات محله برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست‌وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان[۴]
 5. نیاز به ایجاد و یا شناسایی و تقویت حلقه‌های میانی خیریه برای سازماندهی کمک های مردمی در زمان وقوع بحران و پس از آن[۵]
 6. نیاز به ایجاد و یا شناسایی و تقویت حلقه های میانی سلامت به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب دیدگان حوادث طبیعی و غیر مترقبه[۶]
 7. نیاز به ایجاد و یا شناسایی و تقویت حلقه‌های میانی عمرانی به منظور بازسازی اصولی و فنی مناطق آسیب دیده حوادث طبیعی و غیر مترقبه [۷]
 8. نیاز به ایجاد و یا شناسایی و تقویت حلقه‌های میانی فناوری به منظور طراحی فناوری های مورد نیاز برای بازسازی اصولی و فنی مناطق آسیب دیده حوادث طبیعی و غیر مترقبه[۸]
 9. نیاز به پوشش همگانی مردم محله تحت انواع بیمه‌های مرتبط با حوادث طبیعی و غیر مترقبه[۹]
 10. نیاز به ایجاد و یا شناسایی و تقویت صندوق های حمایتی به منظور پوشش آسیب دیدگان حوادث طبیعی و غیر مترقبه[۱۰]
 11. نیاز به مطالبه گری در خصوص گسترش نظامات موثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی برای پوشش آسیب دیدگان حوادث طبیعی و غیر مترقبه[۱۱]
 12. نیاز به مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربری‌ها در مراکز جمعیتی تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در محله[۱۲]
 13. نیاز به مطالبه گری در خصوص بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وسازهای درون محله به منظور پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله[۱۳]
 14. نیاز به نظارت مردمی بر ساخت‌وسازهای درون محله به منظور پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله[۱۴]
 15. نیاز به مطالبه گری در خصوص ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیر‌فنی و ناامن در برابر زلزله[۱۵]
 16. نیاز به مطالبه گری در خصوص الزامی کردن بیمه زلزله برای ساخت و ساز ها[۱۶]
 17. نیاز به مطالبه گری و نظارت مردمی بر استفاده از کلیه‌ی استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرای ساخت و ساز های محله به منظور پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله[۱۷]
 18. نیاز به مطالبه گری در خصوص استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، باکیفیت و مقاوم[۱۸]
 19. نیاز به ایجاد و یا شناسایی حلقه های میانی عمرانی به منظور طراحی فناوری های نوین و پایدار ساخت و ساز به منظور پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله[۱۹]
 20. نیاز به تشویق مردم محل به ساخت‌سازههای سبک به منظور پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله[۲۰]
 21. نیاز به مطالبه گری در خصوص تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهای غیر‌فنی
 22. نیاز به تدوین برنامه کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود محل در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان‌ها[۲۱]
 23. نیاز به ایجاد و یا شناسایی و تقویت حلقه های میانی فناور به منظور ایجاد نظام به‌هم‌پیوسته‌ی ملی پایش و بهبود نظام‌های هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلند‌مدت پدیده‌های جوی و اقلیمی[۲۲]

[۱] بیانات امام خامنه‌ای در دیدار بسیجیان، ۱۳۹۸٫۰۹٫۰۶: توصیه‌ی اوّل؛ در همه‌ی زمینه‌ها -[یعنی] همین زمینه‌هایی که گفتیم؛ زمینه‌ی دفاع در میدان سخت، در میدان نیمه‌سخت، در میدان نرم- آماده‌به‌کار باشید. بسیج در همه‌ی محلّه‌های کشور، راهبرد و تاکتیکِ آماده داشته باشد؛ در مقابل حوادث گوناگون، تاکتیک‌ها و راهبردهای آماده داشته باشید؛ هم در زمینه‌های دفاع سخت و نیمه‌سخت، هم در زمینه‌های گوناگون دیگر. غافلگیر نشوید؛ سعی کنید در هیچ قضیّه‌ای غافلگیر نشوید. تجربه‌ی کمیته‌ها در سال ۶۰ تجربه‌ی خوبی است، از آن تجربه استفاده بشود. کمیته‌های انقلاب اسلامی در سال ۶۰ در محلّات مختلف، در جاهای مختلف، همه ‌جا حضور داشتند؛ همیشه هم حضور داشتند؛ هر حادثه‌ای که در آن منطقه رخ میداد، اوّل چشم انسان می‌افتاد به برادران کمیته. البتّه آنها تازه‌کار بودند، آگاهی‌های امروز شما را، توانایی‌های امروز شما را اصلاً نداشتند، امّا حضور دائمی داشتند؛ این حضور دائمی خیلی مهم است.

[۲] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۳: ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس‌جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره‌ی بحران

[۳] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۳:  ۳٫۱_ ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی ـ پژوهشی و سازمان‌های اجرایی مسئول، به‌منظور هشدار بموقع و اطلاع‌رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه.

[۴] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۳: ۳٫۲_ تقویت آمادگی‌ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست‌وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاست‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و سازماندهی کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق.

[۵] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۳: ۳٫۲_ تقویت آمادگی‌ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست‌وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاست‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و سازماندهی کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق.

[۶] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۴: تدوین برنامه‌های جامع علمی به‌منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان و باز‌سازی اصولی و فنی مناطق آسیب‌دیده.

[۷] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۴: تدوین برنامه‌های جامع علمی به‌منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان و باز‌سازی اصولی و فنی مناطق آسیب‌دیده.

[۸] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۴: تدوین برنامه‌های جامع علمی به‌منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان و باز‌سازی اصولی و فنی مناطق آسیب‌دیده.

[۹] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۵: گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی.

[۱۰] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۵: گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی.

[۱۱] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۵: گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی.

[۱۲] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۶ : ۶٫۱_ مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربری‌ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در کشور.

[۱۳] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند۶: ۶٫۲_ بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به‌کار‌گیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه‌ی سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته‌ی زلزله‌خیز.

[۱۴] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۶: ۶٫۲_ بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به‌کار‌گیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه‌ی سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته‌ی زلزله‌خیز.

[۱۵] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۶:  ۶٫۳_ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیر‌فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه‌ی استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.

[۱۶] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۶: ۶٫۳_ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیر‌فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه‌ی استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.

[۱۷] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۶: ۶٫۳_ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیر‌فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه‌ی استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.

[۱۸] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۶: ۶٫۴_ استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، باکیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری‌های نوین و پایدار و ساخت سازه‌های سبک.

[۱۹] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۶: ۶٫۴_ استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، باکیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری‌های نوین و پایدار و ساخت سازه‌های سبک.

[۲۰] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند ۶: ۶٫۴_ استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، باکیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری‌های نوین و پایدار و ساخت سازه‌های سبک.

[۲۱] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند۷: کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان‌ها از طریق:

۷٫۱_تدوین و اصلاح طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور.

۷٫۲_ ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های دولتی، عمومی و مهم، شریان‌های حیاتی و تأسیسات زیر‌بنایی و باز‌سازی و بهسازی بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت ۱۰ سال.

۷٫۳_ ارائه‌ی تسهیلات ویژه و حمایت‌های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به‌منظور ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیر‌دولتی.

[۲۲] سیاست‌های کلی نظام «برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»، بند۸: شناسایی پدیده‌های جوی و اقلیمی و نحوه‌ی پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب‌ آن‌ها از طریق تهیه‌ی اطلس ملی پدیده‌های طبیعی، ایجاد نظام به‌هم‌پیوسته‌ی ملی پایش و بهبود نظام‌های هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلند‌مدت با استفاده از فناوری‌های پیشرفته.

لینک کپی شد!