نظام مسائل امام میانی در محله; نظام فناوری

نظام فناوری

| مواجهه انسان با ابزار |

 1. نیاز به تاسیس و توسعه خانه‌های نوآوری و فناوری در محله[۱]
 2. نیاز به شناسایی نوآوران و فناوران محله[۲]
 3. نیاز به پرورش استعداد‌های درخشان نوآور و فناور محله[۳]
 4. نیاز به حفظ سرمایه‌های انسانی نوآور  و فناور در محله[۴]
 5. نیاز به تقویت عزم مردمی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت جنبش نرم‌افزاری[۵]
 6. نیاز به ارتقای روحیه نشاط در محله به خصوص جوانان[۶]
 7. نیاز به ارتقای روحیه امید در محله به خصوص جوانان[۷]
 8. نیاز به ارتقای روحیه خودباوری در محله به خصوص جوانان[۸]
 9. نیاز به ارتقای نوآوری نظام‌مند در محله به خصوص جوانان[۹]
 10. نیاز به ارتقای شجاعت علمی در محله به خصوص جوانان[۱۰]
 11. نیاز به ارتقای کار جمعی در محله به خصوص جوانان[۱۱]
 12. نیاز به ارتقای وجدان کاری در محله به خصوص جوانان[۱۲]
 13. نیاز به تقویت فرهنگ کسب و کار دانش بنیان[۱۳]
 14. نیاز به تقویت فرهنگ تبادل آراء و تضارب افکار و آزاداندیشی علمی[۱۴]
 15. نیاز به ارتقای منزلت نوآوران و فناوران ساکن در محله[۱۵]
 16. نیاز به بهبود معیشت نوآوران و فناوران ساکن در محله[۱۶]
 17. نیاز به تامین اشتغال نوآوران و فناوران ساکن در محله[۱۷]
 18. نیاز به احیای تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایرانیان در محله[۱۸]
 19. نیاز به الگوسازی از مفاخر و چهره‌های موفق نوآوری و فناوری در محله[۱۹]
 20. نیاز حمایت هدفمند مادی و معنوی از نوآوران و فناوران و فعالیت‌های این عرصه[۲۰]
 21. نیاز به افزایش سهم نوآوری و فناوری در اقتصاد و درآمد محله[۲۱]
 22. نیاز به حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول[۲۲]
 23. نیاز به افزایش تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی[۲۳]
 24. نیاز به متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیاز های تولید و اشتغال شهر یا روستا[۲۴]
 25. نیاز به تقویت فرهنگ حمایت از مالکیت فکری و معنوی[۲۵]
 26. نیاز به ارتقای سهم وقف و امور خیریه در حوزه نوآوری و فناوری[۲۶]
 27. نیاز به توسعه و تقویت شبکه‌های ارتباطات نوآوری و فناوری در سطوح محلی، ملی و فراملی با اولویت کشور‌های اسلامی[۲۷]
 28. نیاز به حمایت از نوآوران و فناوران محله به منظور تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوری‌های بومی به ویژه در حوزه‌های دارای مزیت و ظرفیت[۲۸]
 29. نیاز به توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر فناوری‌های جدید توسط نوآوران و فناوران محله[۲۹]
 30. نیاز به استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج که قبلا در محله ساکن بوده‌اند و یا اصالتا متعلق به آن محله است[۳۰]
 31. نیاز به جذب متخصصان و محققان برجسته برای سکونت در محله[۳۱]

[۱] سیاست‌های کلی «علم و فناوری»، بند ۱: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر:

۱٫۱_تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.

[۲] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۲: بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی با تأ‌کید بر:

۲٫۷_شناسایی نخبگان، پرورش استعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایه‌های انسانی.

[۳] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۲: بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی با تأ‌کید بر:

۲٫۷_شناسایی نخبگان، پرورش استعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایه‌های انسانی.

[۴] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۲: بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی با تأ‌کید بر:

۲٫۷_شناسایی نخبگان، پرورش استعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایه‌های انسانی.

[۵] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۴: تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۴٫۱_تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در کشور.

[۶] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۴: تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۴٫۲_ ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام‌مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.

[۷] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۴: تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۴٫۲_ ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام‌مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.

[۸] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۴: تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۴٫۲_ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام‌مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.

[۹] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۴: تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۴٫۲_ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام‌مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.

[۱۰] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۴: تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۴٫۲_ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام‌مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.

[۱۱] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۴: تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۴٫۲_ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام‌مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.

[۱۲] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۴: تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۴٫۲_ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام‌مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.

[۱۳] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۴: تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۴٫۳_تشکیل کرسی‌های نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش‌بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی.

[۱۴] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۴: تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۴٫۳_تشکیل کرسی‌های نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش‌بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی.

[۱۵] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۴: تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۴٫۴_ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانش‌پژوهان و اشتغال دانش آموختگان.

[۱۶] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۴: تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۴٫۴_ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانش‌پژوهان و اشتغال دانش آموختگان.

[۱۷] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۴:  تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۴٫۵_ احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره‌های موفق عرصه علم و فناوری.

[۱۸] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۴: تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۴٫۵_احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره‌های موفق عرصه علم و فناوری.

[۱۹] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۴: تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۴٫۵_احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره‌های موفق عرصه علم و فناوری.

[۲۰] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۴: تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۴٫۶_گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت‌های عرصه علم و فناوری.

[۲۱] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۵: ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:

۵٫۱_افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی.

[۲۲] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۵: ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:

۵٫۲_حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد.

[۲۳] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۵: ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:

۵٫۲_حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد.

[۲۴] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۵: ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:

۵٫۴_تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.

[۲۵] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۵: ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:

۵٫۶_حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات مربوط.

[۲۶] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۵: ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:

۵٫۷_افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در این حوزه.

[۲۷] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۵: ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:

۵٫۸_توسعه و تقویت شبکه‌های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه‌های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و گسترش همکاری‌ها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای اسلامی.

[۲۸] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۶: گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور، با تأکید بر:

۶٫۱_توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری‌های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوری‌های بومی بویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصلاح امر واردات و صادرات کشور.

[۲۹] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۶: گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور، با تأکید بر:

۶٫۱_توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری‌های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوری‌های بومی بویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصلاح امر واردات و صادرات کشور.

[۳۰] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۶: گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور، با تأکید بر:

۶٫۳_استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها بویژه کشورهای اسلامی حسب نیاز.

[۳۱] سیاست­های کلی «علم و فناوری»، بند ۶: گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور، با تأکید بر:

۶٫۳_استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها بویژه کشورهای اسلامی حسب نیاز.

لینک کپی شد!