ایده مدافعان سلامت/نقش امام (تاثیر ایده در تقویت جایگاه امام)

بنیاد هدایت
0
۰۸ آذر ۱۳۹۹

تقویت همبستگی اجتماعی در محله

تحکیم جایگاه امام در محیط های درمانی

فتح باب عیادت از بیماران محله به عنوان هنجار مورد توقع از مسجد و امام آن

امکان برقراری پیوند متخصصین و نخبگان با محله و مسجد

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!