ایستگاه صلواتی سلامت /نقش امام

بنیاد هدایت
0
۰۸ آذر ۱۳۹۹

امکان هماهنگی و هم افزایی با نهاد ها و دستگاه های حاکمیتی

امکان ارتباط و تعامل با عموم مردم حتی افرادی که بعضا به مسجد و حسینه رفت و آمدی ندارند

به کارگیری و فعال سازی عموم مردم در جلب حمایت های نقدی و غیر نقدی

به کارگیری و فعال سازی جوانان توانمند و مستعد

امکان دریافت اطلاعات از مردم برای ارتباط های بعدی

امکان ارسال برخی پیام های مذهبی و محتوایی به صورت مکتوب در بسته ها از زبان امام

فراهم آمدن زمینه ارتباط با مردم و تبلیغ چهره به چهره

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!