آمایش مساجد کل کشور

وضعیت کلی فعالیت مساجد کشور

وضعیت کلی فعالیت مساجد کشور
بنیاد هدایت
0
۱۲ مهر ۱۴۰۱

وضعیت کلی فعالیت مساجد کشور

عنوان کلی وضعیت کلی فعالیت مسجد را مشخص بفرمایید
عنوان خاص مساجد غیر فعال مساجد با فعالیت ضعیف مساجد بسیار فعال مساجد فعال مساجد نسبتا فعال
جمع کل کشور ۶۶۸۵ ۹۷۸۹ ۲۷۶۶ ۱۹۵۲۴ ۱۶۰۰۶
اردبیل ۷۹ ۷۲۸ ۱۲۴ ۴۲۰ ۵۵۷
اصفهان ۲۸۴ ۶۸۹ ۱۶۴ ۱۴۵۵ ۱۱۹۹
البرز ۱۵ ۱۲ ۶۱ ۳۰۱ ۷۱
ایلام ۳۴ ۵۵ ۹۱ ۱۲۴ ۸۵
آذربایجان شرقی ۸۴ ۴۷۳ ۱۰۰ ۷۶۵ ۹۶۷
آذربایجان غربی ۱۶۳ ۱۵۳ ۱۲۵ ۱۲۱۶ ۵۴۷
بوشهر ۳۶ ۱۸۷ ۱۱۷ ۳۴۸ ۵۹۱
تهران ۱۵۳ ۷۷ ۴۶ ۸۶۰ ۴۸۴
چهارمحال وبختیاری ۲۹۵ ۴۲۳ ۳۶ ۱۰۷ ۱۶۸
خراسان جنوبی ۳۸۱ ۴۷۵ ۱۴۹ ۶۵۳ ۵۰۵
خراسان رضوی ۱۳۴ ۴۳۳ ۱۱۲ ۱۹۳۶ ۸۷۳
خراسان شمالی ۲۱ ۲۲۷ ۶۵ ۳۴۱ ۵۳۳
خوزستان ۶۳۷ ۷۴۶ ۱۸۶ ۸۹۴ ۷۵۱
زنجان ۵۴ ۱۲۱ ۱۵ ۱۵۶ ۶۵
سمنان ۲۲۷ ۵ ۴۳ ۱۹۱ ۱۰۶
سیستان و بلوچستان ۶۰ ۵۸ ۱۲۵ ۳۲۳ ۲۸۹
فارس ۲۳۵ ۴۵۷ ۱۹۶ ۱۰۰۸ ۱۰۶۷
قزوین ۱۱۶ ۶۹ ۲۸ ۱۲۹ ۱۰۷
قم ۸ ۴۹ ۱۲ ۵۳۳ ۶۴
کردستان ۶۹ ۲۱۴ ۸۸ ۷۱۰ ۱۸۱
کرمان ۷۴۵ ۵۹۴ ۱۸۴ ۹۹۷ ۶۱۱
کرمانشاه ۱۴۱ ۱۴۵ ۶۵ ۴۲۱ ۴۳۳
کهگیلویه و بویر احمد ۱۸۱ ۸۴ ۲۱ ۱۷۰ ۱۷۹
گلستان ۵۲ ۳۳۵ ۱۰۵ ۷۷۰ ۵۵۱
گیلان ۳۴۲ ۵۳۵ ۶۳ ۲۹۳ ۶۸۰
لرستان ۳۳۸ ۱۴۴ ۵۱ ۳۰۵ ۵۴۴
مازندران ۱۳۴ ۷۷۰ ۱۴۵ ۱۰۸۸ ۱۲۵۹
مرکزی ۸۲۲ ۶۷۳ ۶۶ ۴۸۰ ۴۳۲
هرمزگان ۵۲ ۱۸۲ ۸۹ ۱۳۶۸ ۹۵۸
یزد ۴۵۸ ۲۴۶ ۳۶ ۶۹۰ ۶۰۴
همدان ۳۳۵ ۴۳۰ ۵۸ ۴۷۲ ۵۴۵

 

عنوان خاص مسجد غیر فعال مسجد ضعیف مسجد نسبتا فعال مسجد فعال مسجد بسیار فعال جمع کل مساجد جمع مساجد فعال
اردبیل ۷۹ ۷۲۸ ۵۵۷ ۴۲۰ ۱۲۴ ۱۹۰۸ ۱۱۰۱
اصفهان ۲۸۴ ۶۸۹ ۱۱۹۹ ۱۴۵۵ ۱۶۴ ۳۷۹۱ ۲۸۱۸
البرز ۱۵ ۱۲ ۷۱ ۳۰۱ ۶۱ ۴۶۰ ۴۳۳
ایلام ۳۴ ۵۵ ۸۵ ۱۲۴ ۹۱ ۳۸۹ ۳۰۰
آذربایجان شرقی ۸۴ ۴۷۳ ۹۶۷ ۷۶۵ ۱۰۰ ۲۳۸۹ ۱۸۳۲
آذربایجان غربی ۱۶۳ ۱۵۳ ۵۴۷ ۱۲۱۶ ۱۲۵ ۲۲۰۴ ۱۸۸۸
بوشهر ۳۶ ۱۸۷ ۵۹۱ ۳۴۸ ۱۱۷ ۱۲۷۹ ۱۰۵۶
تهران ۱۵۳ ۷۷ ۴۸۴ ۸۶۰ ۴۶ ۱۶۲۰ ۱۳۹۰
چهارمحال وبختیاری ۲۹۵ ۴۲۳ ۱۶۸ ۱۰۷ ۳۶ ۱۰۲۹ ۳۱۱
خراسان جنوبی ۳۸۱ ۴۷۵ ۵۰۵ ۶۵۳ ۱۴۹ ۲۱۶۳ ۱۳۰۷
خراسان رضوی ۱۳۴ ۴۳۳ ۸۷۳ ۱۹۳۶ ۱۱۲ ۳۴۸۸ ۲۹۲۱
خراسان شمالی ۲۱ ۲۲۷ ۵۳۳ ۳۴۱ ۶۵ ۱۱۸۷ ۹۳۹
خوزستان ۶۳۷ ۷۴۶ ۷۵۱ ۸۹۴ ۱۸۶ ۳۲۱۴ ۱۸۳۱
زنجان ۵۴ ۱۲۱ ۶۵ ۱۵۶ ۱۵ ۴۱۱ ۲۳۶
سمنان ۲۲۷ ۵ ۱۰۶ ۱۹۱ ۴۳ ۵۷۲ ۳۴۰
سیستان و بلوچستان ۶۰ ۵۸ ۲۸۹ ۳۲۳ ۱۲۵ ۸۵۵ ۷۳۷
فارس ۲۳۵ ۴۵۷ ۱۰۶۷ ۱۰۰۸ ۱۹۶ ۲۹۶۳ ۲۲۷۱
قزوین ۱۱۶ ۶۹ ۱۰۷ ۱۲۹ ۲۸ ۴۴۹ ۲۶۴
قم ۸ ۴۹ ۶۴ ۵۳۳ ۱۲ ۶۶۶ ۶۰۹
کردستان ۶۹ ۲۱۴ ۱۸۱ ۷۱۰ ۸۸ ۱۲۶۲ ۹۷۹
کرمان ۷۴۵ ۵۹۴ ۶۱۱ ۹۹۷ ۱۸۴ ۳۱۳۱ ۱۷۹۲
کرمانشاه ۱۴۱ ۱۴۵ ۴۳۳ ۴۲۱ ۶۵ ۱۲۰۵ ۹۱۹
کهگیلویه و بویر احمد ۱۸۱ ۸۴ ۱۷۹ ۱۷۰ ۲۱ ۶۳۵ ۳۷۰
گلستان ۵۲ ۳۳۵ ۵۵۱ ۷۷۰ ۱۰۵ ۱۸۱۳ ۱۴۲۶
گیلان ۳۴۲ ۵۳۵ ۶۸۰ ۲۹۳ ۶۳ ۱۹۱۳ ۱۰۳۶
لرستان ۳۳۸ ۱۴۴ ۵۴۴ ۳۰۵ ۵۱ ۱۳۸۲ ۹۰۰
مازندران ۱۳۴ ۷۷۰ ۱۲۵۹ ۱۰۸۸ ۱۴۵ ۳۳۹۶ ۲۴۹۲
مرکزی ۸۲۲ ۶۷۳ ۴۳۲ ۴۸۰ ۶۶ ۲۴۷۳ ۹۷۸
هرمزگان ۵۲ ۱۸۲ ۹۵۸ ۱۳۶۸ ۸۹ ۲۶۴۹ ۲۴۱۵
همدان ۳۳۵ ۴۳۰ ۵۴۵ ۴۷۲ ۵۸ ۱۸۴۰ ۱۰۷۵
یزد ۴۵۸ ۲۴۶ ۶۰۴ ۶۹۰ ۳۶ ۲۰۳۴ ۱۳۳۰

 

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!