عملیات شهید خرسند

عملیات شهید خرسند
بنیاد هدایت
0
۲۳ آذر ۱۳۹۹

در طراحی اسناد ترویجی بنیاد هدایت و بمنظور استفاده از نظر کارشناسی بدنه سازمان و شروع کار ترویجی گفتمان طرح، نشست تخصصی شهید خرسند در تابستان سال ۱۳۹۸ در دستور کار قرار گرفت و از هر استان، معاون فرهنگی، دو مدیر شهرستان منتخب و دو روحانی مستقر منتخب برای این نشست تخصصی در دو گروه (هر گروه ۱۵ استان) در شهر مقدس قم برگزار گردید.
در این نشست تخصصی اصول اساسی و گفتمان بنیاد هدایت برای شرکت کنندگان دوره، تبیین گردید و پس از آن هریک از شرکت کنندگان در سه لایه ی (فردی، نشست پنج نفره و نشست ۱۵ نفره) اقدام به بیان نقطه نظرات کارشناسی خود در خصوص اهداف، چشم انداز و الگوی عملیاتی طرح تحول نمودند که این نقطه نظرات در تدوین سند بنیاد هدایت مورد استفاده قرار گرفت.

نظر خود را ثبت کنید

لینک کپی شد!